Book Creator

Pelajaran Ilmu Tajwid

by Humam Ashfiya'

Cover

Loading...
Loading...
PELAJARAN
Loading...
علم التجويد
Loading...
DASAR
Loading...
Humam Ashfiya'
KATA PENGANTAR
بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas ini.

Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada kekasih Allah SWT, yakni Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umatnya menuju jalan yang lurus dan menjadi suri teladan yang dinanti-nantikan syafa’atnya.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan judul : PELAJARAN ILMU TAJWID DASAR.

Penulis menyadari bahwa inilah yang dapat penulis sajikan yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh pembaca.

Dalammenyelesaikan makalah ini banyak pihak yang dengan tulus dan ikhlas membimbing dan membantu penulis dalam pembuatan risalah ini.
Semua bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat membalasnya, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang setimpal dan bantuan tersebut menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT.
Semua bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat membalasnya, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang setimpal dan bantuan tersebut menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT.
Penulis
Humam Ashfiya'
16 NOVEMBER 2022
DAFTAR ISI
A. Pengertian Ilmu Tajwid
A. Pengertian Ilmu Tajwid ...................................... 1
B. Dasar Hukum Mempelajari Ilmu Tajwid .......... 4
C. Tujuan Mempelajari Ilmu Tajwid ...................... 4
D. Manfaat Mempelajari Ilmu Tajwid ................... 5
A. Pengertian Ilmu Tajwid
Secara etimologi kata tajwid berasal dari bahasa Arab yaitu Jawwadayujawwidu-tajwidan yang berarti membaguskan atau membuat jadi bagus. Kata tajwid diambil dari fi‟il madhi yang berarti membaguskan, menyempurnakan, memantapkan. Dalam pengertian lain dapat pula diartikan tajwid sebagai “segala sesuatu yang mendatangkan kebajikan”.
Menurut ulama‟ tajwid, tajwid ialah mengeluarkan bacaan pada tiaptiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya huruf atau makhrarij al-huruf dan memberikan haqnya huruf serta musytahaq huruf baik yang berkaitan dengan sifat, panjang pendek bacaan atau mad, bacaan yang ditipiskan atau tarqiiq, bacaan yang ditebalkan atau tafkhiim dan lain-lain. Hak
huruf ialah sifat-sifat asli yang tidak pernah terlepas dari huruf tersebut dan selalu bersama, seperti sifat al-Isti‟lah (lidah nai ke langit-langit), alIstifaal (lidah turun dari langit-langit), syiddah (tertahannya suara), Rakhawwah (terlepasnya suara) dan lain-lain, sedangkan mustahaq huruf artinya adalah sifat-sifat yang „aridhah atau baru, yang datang dan pergi pada kondisi tertentu karena adanya beberapa penyebab, seperti tarqiiq yang muncul sifatnya dari istifaal atau tafkhiim yang muncul dari sifat isti‟laa‟. Begitu juga dengan bacaan idzhar, idgham, ikhfa‟ dan lain-lain dan ada juga yang mendevinisikan tajwid ialah ilmu yang dipakai untuk mengetahui bagaimana mengucapkan huruf-huruf dalam al-Qur‟an.
PrevNext