Book Creator

Моят роден край

by Айше Джукова

Cover

Loading...
МОЯТ РОДЕН КРАЙ
Loading...
Loading...
299 км
Карноба̀т е град в Югоизточна България. Той се намира в област Бургас и е разположен на еднакво разстояние от БургасСливен и Ямбол.
Карнобат със своя богат поселищен живот, още от времето на неолита до античността се вписва в общото културно развитие на Балканите. Обособява се като район със стратегическо значение през българското средновековие, заема възлово място през османо-турската епоха и има значимо културно присъствие в новата и най-новата история на България.
Първите достигнали до нас сведения за Карнобат са на арабския географ Ал-Идриси (1153 г.), който в своята „География” споменава град с име – Ракнуи, днес отъждествен с Карнобат. В по-късни регистри от XV до XIX в. градът се споменава още като Карин овасъ, Каринабад, Карново, Карнабаз и др.
Общата територия на община Карнобат е 806 кв. м. Релефът й в по-голямата си част е равнинен. В северната част на територията се намира част от Карнобатско-Айтоската планина, която прелива в Карнобатската котловина. Южно от гр. Карнобат се издигат Хисарските възвишения. Долината на р. Мочурица представлява акумулативен тип релеф.В цялата община теренът е леснодостъпен. Ришкият проход свързва общината със Северна България. Средната надморска височина е 174 м.
Празникът на Карнобат е на 26 септември,когато се отбелязва храмовия празник „Свети Йоан Богослов” 
На площад "Трети март" се отбелязва празника на града - 26-ти септември, Денят на Свети апостол Йоан Богослов.
Православният храм в града е посветен
на този апостол на любовта и велик девственик.
Издигнат е преди 130 години.
Оттогава и да сега светият апостол
е небесен закрилник на градът.Карнобат отбелязва своя празник с разнообразна програма през целия септември

Църква "Свети Йоан Богослов"

Климат

Водни ресурси

Община Карнобат е разположена в преходно-континенталната климатична област. Климатът се формира под влиянието на океански въздушни маси от запад и северозапад и на континентални от североизток. Черно море също повлиява на климата на общината. Средногодишната температура на въздуха е 11,4 °C. Територията на община Карнобат се определя като район с мек климат. Средногодишните стойности на валежите са 549 mm, като максимаумът е през лятото. Въпреки това месец август е горещ и сух, като се наблюдават характерни засушавания и през есента. Зимата е сравнително топла, като в северните райони е по-продължителна. Снежната покривка е неустойчива. В района преобладават ветрове от север и североизток, като липсата на големи планински бариери и гъсто залесяване обуславят големи скорости на вятъра.
Територията на общината се отводнява от две реки със слаб дебит – Мочурица, с дължина 85,9 km, която се влива в река Тунджа , и Русокастренска, с дължина 65,4 km, която се влива в Мандренското езеро. Повърхностният отток се формира предимно от дъждовни води. През лятото продължителното засушаване и високите температури, които изпаряват водата, водят до силното намаляване на количествата вода в двете реки. На много от притоците им има изградени язовири и микроязовири (около 80 на брой), чийто води се използват за риболов и напояване. Макар че районът на община Карнобат се числи към бедните на подземни води, за водоснабдяването му се разчита и на тях. Те са с по-постоянен дебит, тъй като не са до такава степен изложени на климатични и атмосферни влияния.
PrevNext