Book Creator

Təmsil

by Tahirə Qasımova

Pages 2 and 3 of 5

Təmsil — epik növün ən qədim janrlarından biridir. Təmsil həcmcə kiçik olur, lakin dərin məna ifadə edir. Təmsilin əsas xüsusiyyəti tənqidi və satirik
məzmunda olmasıdır. Sənətkar insanlara xas olan nöqsanları, eyibləri ayrı-ayrı əşya, bitki və heyvanların timsalında əks etdirir.
Loading...
Loading...

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext