Book Creator

Science Inspires (Природните науки вдъхновяват)

by Vesela Todorova

Pages 2 and 3 of 49

Loading...
ЦЕЛИ
Loading...
1. Усъвършенстване на професионалните качества на учители и експерта по природни науки (общо 14) и техните способности. Овладяване на иновативни методи на преподаване, което
ще подобри компетенциите за преподаване на природни науки и ще повиши природонаучната грамотност на учениците.
2. Осъществяване на културен и професионален обмен чрез споделяне на опит. Обмен и иновативни практики в областта на природните науки, което
да подобри качеството на образователния процес.
3. Повишаване на мотивацията за учене на учениците по природни науки чрез привлекателно обучение и образователна среда. Това ще осигури качествено овладяване на ключовите компетентности по природни науки, ще повиши резултатите и природонаучната грамотност на тези
ученици.
4. Повишаване знанията, относно Европейските изисквания в областта на естествените науки, и доближаване до Европейските измерения.
Loading...
ТЕМИ
Loading...