Book Creator

Science Inspires (Природните науки вдъхновяват)

by Vesela Todorova

Cover

Loading...
Loading...
ЕРАЗЪМ +
Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”
Сектор „Училищно образование“

ПРИРОДНИТЕ НАУКИ ВДЪХНОВЯВАТ

№ 2020-1-BG01-KA101-078454

Бенефициент

Регионално управление на образованието - Пазарджик

Партньори

ЕГ „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик
ПГХХТ, гр. Пазарджик
СУ „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик
Loading...
ЦЕЛИ
1. Усъвършенстване на професионалните качества на учители и експерта по природни науки (общо 14) и техните способности. Овладяване на иновативни методи на преподаване, което
ще подобри компетенциите за преподаване на природни науки и ще повиши природонаучната грамотност на учениците.
2. Осъществяване на културен и професионален обмен чрез споделяне на опит. Обмен и иновативни практики в областта на природните науки, което
да подобри качеството на образователния процес.
3. Повишаване на мотивацията за учене на учениците по природни науки чрез привлекателно обучение и образователна среда. Това ще осигури качествено овладяване на ключовите компетентности по природни науки, ще повиши резултатите и природонаучната грамотност на тези
ученици.
4. Повишаване знанията, относно Европейските изисквания в областта на естествените науки, и доближаване до Европейските измерения.
ТЕМИ
Преподаване на STEM за учители в гимназиален етап
✘   Практически методи и похвати за преподаване на природни науки, основани на методите учене чрез изследване, учене чрез експериментална работа и учене чрез "правене";
✘   Задачи и проблеми в реален контекст и проектно- базирано обучение;
✘  Експерименти, упражнения и научни проекти в класната стая;
✘  Игри, в подкрепа на активното учене и комуникация между учител-ученик и ученик-ученик;
✘   Научния метод като основа за стимулиране на критическото мислене у учениците;
✘   Прости експерименти, неизискващи финансиране;
✘ Научни експерименти, които дават свобода, самостоятелност и изследователски умения на учениците.
✘   Мотивиращ и атрактивен образователен процес, стимулиращ интереса на учениците и повишаване на резултатите им.
https://youtu.be/F59P_n6838M
PISA  - тайните на финландската и европейските
образователни системи
✘ Структура на финландската образователна
система, както и сравнение с други европейски и азиатски образователни системи, които имат
високи резултати от оценяването PISA;
✘ Методи на преподаване на природни науки във
Финландия, сравнени с други образователни системи и използване на диференцирани методи
на обучение на талантливи и слаби ученици, както и на деца със СОП.
✘ Създаване на мотивираща образователна среда в класната стая;
✘ Прилагане на иновативни методи в класната стая;
✘ Създаване на интересни и творчески дейности в класната стая;
✘ Диференцирано обучение на учениците за постигане на високи резултати на оценяването PISA;
Успешни методи за работа с родителите.
https://drive.google.com/file/d/1t_CNZeyZEU1uE1EWYkj5-bFaCPMKebxQ/view?usp=sharing
PrevNext