Book Creator

Déi kleng Gäns an den Hierscht

by Laura Masutti

Pages 4 and 5 of 10

Loading...
Loading...
Do gesäit sie d'Kaweechelcher a freet:
"Den Hierscht ass ënerwee. Sot mir, wat maacht dir elo?"
Loading...
Kleng Gäns, schéin dech ze gesinn! Elo am Hierscht fanne mir vil Eechele an Nëss ënnert de Beem, e gudden Deel dovun brénge mir heem. En aneren Deel läit gutt verstoppt an der Äerd, dës Stoppe si fir eis vu groussem Wäert.
Loading...
Loading...
Loading...
"O" seet d'Gäns, "dat kléngt gutt. Dat mécht mir richteg Mutt...
Dat probéieren ech och elo."
Mee e Lach ze gruewen, fir eng Gäns, eng Plo.