Book Creator

България с един поглед

by Калоян Стоименов

Cover

Comic Panel 1
Loading...
България с един поглед
Loading...
Loading...
автор: Калоян Стоименов
Loading...
Географското положение на България е причина през територията и да минават оживени европейски транспортни магистрали. Това определя местоположението на страната като стратегически важно и кръстопътно . Стратегическото положение (близостта до Босфора и Дарданелите и до точки на военни конфликти в Близкия и Средния изток) е причина за честите промени на границите в миналото и за членството на България в НАТО и ЕС днес.
Географско положение
България е европейска страна , разположена на Балканския полуостров . Тя има широк излаз западния бряг на Черно море . Страната се намира близо до Средиземно море, а в южната част на умерения климатичен пояс, на границата на субтропичния. България е в НАТО и ЕС. Дължината на границата на България е 2245 км, от които 53% е земя а 47% е вода.
релеф
Релефът на България е резултат от продължително взаимодействие на вътрешните и вътрешните земни процеси , проявили се на територията на България . Формирането на релефа на България е тясно свързано с това на Европа. Съвременният релеф на България е сравнително млад . Едрите форми на релефа , образувани преди 60-70 милиони години . Най-силните земетресения може да причинят изменение на релефа. Външните земни процеси рушат създадените от вътрешните процеси форми на релефа и пренасят разрушения материал.Видът на скалите влияе върху формирането и изменението на релефните форми ,образувани при внедряване и застиване на магма в земна кора , придават масивен и заоблен характер на релефа .Релефът на България е мозайка от равнини,низини,котловини ,различни по височина и посока на простиране планини. Дейността на хората оставя своя отпечатък върху релефа , той най-често е отрицателен . Създадените от човека релефни форми -изкопи, насипи,кариери и други,нарушават природната страна. Има примери за разумно преобразуване на релефа , които са пътища, напоителни канали , терасирането на склонове и др.

Полезни изкопаеми
В България има находища от трите основни групи: горива, рудни и нерудни полезни изкопаеми. Те се различават по произход, възраст, качество и предназначение. Образувани са при внедряване на магма в земната кора, при вулканизъм и седиментация.
Енергийните и минералните ресурси на България са ограничени. Изключение правят нерудните полезни изкопаеми. България внася най-вече горива и някои руди. Добивът и преработката на полезни изкопаеми създават сериозни екологични проблеми.
Климат - фактори, елементи и климатични области
Климатът на България е преходен. Формира се под едновременното влияние на всички климатични фактори. Специфичното им проявление и съчетание е причина за климатичното разнообразие, за особеностите на климатичните елементи, за формирането на пет климатични области.
Фактори формиращи климата: Въздушни маси, релеф, морета и океани и човекът и неговата дейност
Води
Водите на България се формират от повърхностни (реки, езера, блата) и подземни води (минерални, карстови и др.). Речните води са основната част от водните ресурси на страната. Реките са къси (с изключение на Дунав), с малки водосборни басейни. Причини за това са малката площ на страната, близостта до два морски басейна, сложно разчлененият релеф, неголямото количество на валежи и разположението на главния вододел почти през средата на страната. По водни ресурси на човек от населението България е на едно от последните места в Европа.
Водите на България се отличават с неравномерно разпределение по територията, неравномерно разпределение по сезони, сравнително малко на брой езера, големи запаси от минерални води.
PrevNext