Book Creator

Вода

by Ева Кољачкова

Cover

Loading...
ВОДА
Loading...
Вода е супстанца чии молекули се составени од два атома на водород и еден атом на кислород, а истата е важна за сите познати форми на живот.
Водата се употребува за:
  • За пиење
  • Хигиена
  • Земјоделство
  • Преработка на храна
  • Водна индустрија
  • Хемиска употреба
  • Течност која пренесува топлина
  • Гасење на пожари
  • Рекреација и др.

Какво влијание има водата врз животот?
 Од биолошка гледна точка, водата има многу различни особености кои се важни за размножувањето на видовите, што ја разликува од другите материи. Тоа е затоа што им овозможува на органските соединенија да реагираат на начин кој би им дозволил размножување. Сите познати форми на живот зависат од водата. Водата е важна и како растворувач во кој големиот број раствори на телото се раствораат и како неопходен дел од многуте метаболички процеси во телото.Исто така водата е главна за процесот на фотосинтеза и за дишењето
ВОДАТА ВРЕДИ ЗАТОА ТРЕБА ДА СЕ ШТЕДИ!
СО ШТЕДЕЊЕ НА ВОДАТА СЕ ПРОДОЛЖУВА ЖИВОТОТ НА ЗЕМЈАТА!
ВОДА
Speech Bubble
PrevNext