Book Creator

Вода

by Ева Кољачкова

Pages 2 and 3 of 6

Loading...
Loading...
Loading...
Вода е супстанца чии молекули се составени од два атома на водород и еден атом на кислород, а истата е важна за сите познати форми на живот.
Loading...
Loading...
Loading...
Водата се употребува за:
Loading...
  • За пиење
  • Хигиена
  • Земјоделство
  • Преработка на храна
  • Водна индустрија
  • Хемиска употреба
  • Течност која пренесува топлина
  • Гасење на пожари
  • Рекреација и др.

Loading...

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator