Book Creator

Autobiografia David Chubianti

by David Chubianti Pachiri

Pages 2 and 3 of 41

Loading...
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Escuela profesional de educación intercultural bilingüe

Curso: Comunicación de lengua originaria

Tema: Autobiografía completa de David Chubianti 

Nombre del estudiante: David Chubianti Pachiri

Profesor: Fernando Antonio García Rivera

Ciclo: I

Lugar donde se realiza el trabajo: Región Junín, Provincia Satipo, Distrito Rio Tambo, Localidad CC. NN Shimavenzo

Fecha: 30/10/2021                                 


2021
Loading...
Presentación
(Nokentsatakotempa)

Nobajiro David Chubianti Pachiri, nosarentsite 20. Meka nokenketsatakotya naro nosaiki notsipajeitaro noniro Angela Pachiri Camaiteri, notsiro Maria, Fabiola aisati nirenti Alvino, Quilver, naro tamposati ashaninka nosaiki ara nonampiki Shimavenzo. Irokantaintsa tañajeriji niri ikamake ara osarentsiki abisaitsiri otsi osarentsi naro te noyobeitsani nosaikini ara yotantsipankoki pajitatsari “CRFA” Juan Santos Atahualpa. Aiteitake nosaikanitakeri notsonkantakarori yobameyetakenari maroni paita nantayetanakiri notsonkakerorinka ora ipajiyetiri yotantsipanko(secundaria) 
Loading...