Book Creator

Repte 9. Classificació de la matèria

by Caterina crespi

Cover

Loading...
REPTE 9
Loading...
Loading...
COM ES CLASSIFICA LA MATÈRIA?
Ja sabeu que la matèria és tot allò que forma l'Univers i que, a més, té una forma i un volum.

I, aquesta es pot classificar en:
MATÈRIA HOMOGÈNIA
Rounded Rectangle
MATÈRIA HETEROGÈNIA
MATÈRIA HOMOGÈNIA
La matèria homogènia és aquella de la qual no podem distingir ni a simple vista ni amb un microscopi, els seus components.
Es pot classificar en:
SUBSTÀNCIES PURES
MESCLES HOMOGÈNIES
LES SUBSTÀNCIES PURES
Les substàncies pures són aquelles que estan formades per una sola fase de composició. Es poden classificar en elements i compostos.
Els ELEMENTS són substàncies pures formades per un sol àtom que no es poden descompondre en altres substàncies més senzilles: oxigen, carboni, hidrogen...
Coneixem 118 elements, els quals es classifiquen en metalls, no metalls o gasos nobles.
LES SUBSTÀNCIES PURES
Els COMPOSTOS són substàncies pures formades per àtoms de dos o més elements, és a dir, per mol·lècules, combinats amb diferents proporcions.
Els compostos es representen mitjançant fórmules amb els símbols dels elements i amb subíndex.
A més, es poden descompondre en substàncies més senzilles mitjançant procediments químics.
A
I
G
U
A
AIGUA
OXIGENADA
PrevNext