Book Creator

Кыргыз тилини фонетикасы

by Aizat Muktarbekova

Cover

Loading...
Муктарбекова Айзат
Loading...
Кыргыз тилинин фонетикасы
Loading...
Бишкек 2022
АННОТАЦИЯ Бул окуу китебинде кыргыз тилинин фонетикасындагы негизги көрүнүштөр менен кубулуштар, аларга байланыштуу сегменттик жана суперсегменттик мыйзамдар, алардын өзүнчөлүгү менен өзгөчөлүгү, өз ара карымкатнашына назар салынып, тийиштүү мисалдар менен коштолот. Китепте студенттерге коюлуучу талаптар эске алынат. Ошондой эле кыргыз фонетикасындагы салттуу, ырааттуу жана нормативдүү көрүнүштөргө бөтөнчө көңүл бөлүнөт. Кыргыз тилинин орфаграфиясы менен орфоэпиясы, алардын принциптерине назар салынат. Кыргыз фонетисттери Т.К.Ахматовдун, Т.Садыковдун салттуу, илимий көрүнүштөрү ойдун чордонунда болот.
АННОТАЦИЯ Бул окуу китебинде кыргыз тилинин фонетикасындагы негизги көрүнүштөр менен кубулуштар, аларга байланыштуу сегменттик жана суперсегменттик мыйзамдар, алардын өзүнчөлүгү менен өзгөчөлүгү, өз ара карымкатнашына назар салынып, тийиштүү мисалдар менен коштолот. Китепте студенттерге коюлуучу талаптар эске алынат. Ошондой эле кыргыз фонетикасындагы салттуу, ырааттуу жана нормативдүү көрүнүштөргө бөтөнчө көңүл бөлүнөт. Кыргыз тилинин орфаграфиясы менен орфоэпиясы, алардын принциптерине назар салынат. Кыргыз фонетисттери Т.К.Ахматовдун, Т.Садыковдун салттуу, илимий көрүнүштөрү ойдун чордонунда болот.
Мазмуну
Сөз башы (Курстун максаты жана милдеттери) ........................................3
Киришүү (Тил – элдин автопортрети жана коомдун авторитети) ...........8
Фонетика илими жөнүндө жалпы түшүнүк..............................................11
Тилдин фонетикалык системасы, структурасы........................................17
Тыбыштардын анатомо-физиологиялык, акустикалык, лингвистикалык өңүттөрү ....................................................................................................21
Тыбыш, тамга, фонема ..............................................................................23
Тыбыштардын бөлүнүшү ..........................................................................24
Созулма үндүүлөр жана дифтонгулар ......................................................26 
Мазмуну
Сөз башы (Курстун максаты жана милдеттери) ........................................3
Киришүү (Тил – элдин автопортрети жана коомдун авторитети) ...........8
Фонетика илими жөнүндө жалпы түшүнүк..............................................11
Тилдин фонетикалык системасы, структурасы........................................17
Тыбыштардын анатомо-физиологиялык, акустикалык, лингвистикалык өңүттөрү ....................................................................................................21
Тыбыш, тамга, фонема ..............................................................................23
Тыбыштардын бөлүнүшү ..........................................................................24
Созулма үндүүлөр жана дифтонгулар ......................................................26 
PrevNext