Book Creator

SKOLEKULTUR

by Elise Aanes Johansen

Pages 2 and 3 of 8

Loading...
Loading...
Vi i kompetansegruppen "Samarbeid for utvikling" har laget en digital bok der vi skisserer opplevelsen til en nyutdannet lærer ved Fjelltoppan ungdomsskole. Denne boken kan brukes til kritisk refleksjon og være et utgangspunkt for diskusjon blant lærere ved andre skoler. Hvilken skolekultur ønsker du å ha på din arbeidsplass?
Loading...
Loading...
ORGANISASJONSKART

FJELLTOPPAN UNGDOMSSKOLE

FJELLTOPPAN SIN SKOLEKULTUR

SLIK VIL VI DET SKAL BLI

TILTAK FOR BEDRE SKOLEKULTUR
Loading...
S. 1

S. 2

S. 3

S. 4

S. 5
Fjelltoppan ungdomsskole består av 311 elever fordelt på 8., 9. og 10 trinn. Skolen innehar 40 ansatte. Skolen er omringet av dype daler og høye fjell, og innbyr til naturrike opplevelser. Skolen er fra 1919 og har ikke hatt en særlig oppgradering siden 60-tallet. Det er få nyutdannede ansatte på skolen, og kompetansenivået er variert.
Skolen bærer preg av eldre lærere som ikke ønsker å oppdatere sin kompetanse. De ansatte på skolen har fraværende digitale ferdigheter, og bruker lærebøker fra 2003. De bruker fremdeles krittavle i alle undervisningstimer, og undervisningen bærer preg av at læreren har tavleundervisning før elevene jobber på egenhånd i hver sin utdaterte lærebok. Det er derav lite variert undervisning. Skolen bærer preg av et prestasjonsorientert læringsmiljø blant elevene. Dette kan være en konsekvens av at de fleste lærerne legger opp til mange prøver hver uke og undervisningen opp til at elevene må pugge fagstoff. De få nyutdannede lærerne forsøker å få gjennomslag for fagseksjoner, tverrfaglig undervisning og fysisk aktiv læring, men blir avfeid av lærere som har jobbet i mange flere år. Omgivelsene til skolen innbyr til mye aktiv læring i naturen, men de fleste lærerne benytter ikke denne muligheten.
Vi ønsker å ha en skole der lærerne har tett samarbeid, preget av delingskultur. Derav ønsker vi fagseksjoner der lærerne kan dele sine erfaringer og kompetanse innad i fag for å få nye innspill til egen undervisning. Vi ønsker at nyutdannede får mer innflytelse og får ta del i avgjørelser som tas. Skolen trenger en oppgradering i seg selv, samt at flere lærere bør øke deres kompetanse i sitt fag. Vi ønsker å arbeide mer tverrfaglig og ta i bruk nærmiljøet mye mer. Dessuten ønsker vi oss oppdaterte læreverk, da våre er fra 2003. Ledelsen bør arrangere kurskvelder der lærerne kan oppdatere sine digitale ferdigheter for å kunne ta det i bruk i undervisning. Det finnes utallige digitale hjelpemidler som kunne vært hensiktsmessig å benytte seg av. Ledelsen bør også ta mer ansvar og involvere seg mer i skolehverdagen.
Dette er kun ment som ulike forslag, og er ikke en fasit.

1. Oppgradering av eldre skoler og forsøke å få til en innbydende skole preget av kunst, store arealer, oppgradering av skolens utstyr og fargerike arealer som innbyr til læring.
2. Uteområde bør preges av mulighet til fysisk aktivitet.
3. Fagseksjoner der lærerne kan dele deres kunnskap og erfaringer. Innbyr til idemyldring og faglige diskusjoner.
4. Lage tverrfaglig undervisningsopplegg.
5. Kurskvelder/fellestid der lærere kan oppdatere deres digitale ferdigheter og/eller faglige kompetanse.
6. Samarbeid med nærliggende skoler: få inspirasjon til egen undervisning.
7. Sørge for et læringsorientert læringsklima på skolen. Ikke ha like mye fokus på karakter og pugging av stoff. Kanskje vurdere karakterfri skole?
8. Fysisk aktiv læring, bruke mer av skolens arealer og nærmiljøet.
PrevNext