Book Creator

АНГЛІЙСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням). Матеріали для самостійної роботи студентів спеціальності 081 Право Навчальний посібник

by Oxana Volichenko

Cover

Loading...


АНГЛІЙСЬКА МОВА
(за професійним спрямуванням)

Матеріали

для самостійної роботи студентів

спеціальності 081 Право

Навчальний посібник
КЗ КОР «БОГУСЛАВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ  ІМЕНІ І.С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО

АНГЛІЙСЬКА МОВА
(за професійним спрямуванням)

Матеріали

для самостійної роботи студентів

спеціальності 081 Право

Навчальний посібник

Богуслав
2023


УДК 811.111 (075)
А 64

АНГЛІЙСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням): матеріали для самостійної роботи студентів спеціальності 081 Право: навчальний посібник / О. Воліченко. - Богуслав, 2023. - 177 с.

Обговорено і схвалено на засіданні циклової комісії викладачів філологічних дисциплін. Протокол №1 від 31.08.2023 р.

Укладач: О. Воліченко, викладач іноземної мови, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший викладач» КЗ КОР «Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені І.С. Нечуя-Левицького».

У навчальному посібнику розглядаються теми, орієнтовані на проведення занять з англійської мови зі студентами спеціальності 081 Право з навчальної дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)".

Навчальний посібник покликаний збагатити словниковий запас здобувачів освіти, розширити межі його активації, сприяти та мотивувати студентів використовувати професійну лексику під час спілкування. Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі та вміщує інформаційний матеріал з тематики навчальної дисципліни, завдання для самоконтролю студентів.
Посібник рекомендований для студентів та викладачів фахового коледжу.
ВСТУП

Головною метою навчання англійської мови (за професійним спрямуванням) є формування комунікативної компетентності, основою якої є комунікативні уміння, сформовані на базі граматичних навичок. Розвиток комунікативної компетентності також залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві.
Навчальний посібник призначений для проведення занять з англійської мови (за професійним спрямуванням) спеціальності 081 Право на базі компетентностей, отриманих на І та ІІ курсі.
Основна мета навчального посібника – збагатити словниковий запас, розширити межі його активації, сприяти та мотивувати здобувачів використовувати професійну лексику під час спілкування в межах професійної діяльності. Навчальний посібник укладено згідно із програмними вимогами навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», вміщує інформаційний матеріал з професійної тематики, завдання для самоконтролю студентів.
Основну увагу зосереджено на розвиток комунікативних навичок згідно із робочою навчальною програмою для здобувачів за спеціальністю 081 Право. Система вправ розрахована як для офлайн, так і для онлайн навчання.
Навчальний посібник складається із 15 розділів (юнітів), які сприяють практичному оволодінню англійською мовою, засвоєнню професійної лексики та необхідних граматичних структур, розвитку навичок читання, письма, слухання, усного мовлення та оволодінню навичками перекладу.
В основі навчання усного мовлення лежить принцип випереджаючого усного засвоєння вокабуляру через тренувальні вправи з подальшим аналізом та використанням цього матеріалу у мовній та мовленнєвій практиці.

Unit 1. BASIC LEGAL TERMS
Task 1. Watch the video and learn
Speech Bubble
PrevNext