Book Creator

"Darba ēnošana" Slovēnijā

by Ineta Gerasimova

Cover

Loading...
Loading...
Kokneses pamatskolas - attīstības centra pedagogu mobilitāte
"Darba ēnošana" Slovēnijā
Kokneses pamatskola - attīstības centrs
Akreditētais Erasmus+2022 projekts Nr.2022-1-LV01-KA121-SCH-00054494
Kokneses pamatskolas – attīstības centra seši speciālās izglītības skolotāji Jūlija Grase, Gunita Dambe, Dace Bernāne, Vija Popoviča, Elīna Māliņa un Ineta Gerasimova no 2022.gada 23. līdz 27.oktobrim piedalījās Erasmus+ akreditētā projekta mobilitātes braucienā – darba “ēnošanā” Slovēnijas pilsētā Tolmin (Osnovna šola Franceta Bevka). Projektā īstenošanā iesaistītie pedagogi bija ar atšķirīgu pieredzi Erasmus projektos – gan projekta vadības komandas dalībnieki, gan skolotāji ar bagātu darba pieredzi, gan arī pedagogi, kuriem līdzdalība šajā projektā bija jauns izaicinājums. Skolotājiem tā bija darbīga, jaunām zināšanām, atziņām un iespaidiem piepildīta un radoša nedēļa, kuras laikā tika vērots ne tikai izglītības process un ārpusstundu pasākumi partnerskolā, bet arī iepazītas daudzveidīgas iestādes un organizācijas, kas nodrošina dažādu paaudžu cilvēkiem ar speciālām vajadzībām veiksmīgu iekļaušanos gan apmācību procesā, gan darba tirgū.
Vija Popoviča stāsta par pirmo ēnošanas dienu

Uzsākot ēnošanu Osnovna Šola Franceta Bevka Tolmin, mobilitātes dalībnieki iepazinās ar Slovēnijas izglītības sistēmu, apskatīja partnerskolas daudzfunkcionālās mācību un rehabilitācijas telpas, kā arī vēroja mācību stundas skolēniem ar dažāda līmeņa garīgās attīstības traucējumiem.
Osnovna Šola Franceta Bevka skolas misija un vīzija:
Bērniem ar speciālām vajadzībām jābūt izglītotiem un spējīgiem pārvarēt dažādas dzīves grūtības, attīstīt prasmes, kas palīdzēs dzīvot pilnvērtīgi un veselīgi, kā arī iekļauties skolas vidē, socializēties un veidot draudzīgas attiecības ar saviem vienaudžiem.
Skolā mācās vairāk nekā 500 skolēni, no tiem 24 ar speciālām vajadzībām, un tā ir interesanta ar to, ka vienā ēkā ir gan vispārizglītojošās, gan speciālās izglītības klases. Tas ļauj veiksmīgi iekļaut bērnus ar smagiem un vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem dažādās ārpusstundu aktivitātēs, piemēram, kora, folkoras un sporta nodarbībās. Skolēniem ir pieejamas dažāda veida rehabilitācija, piemēram, suņu un zirgu terapija, hidroterapija, fizioterapija un nodarbības sensorā istabā.
PrevNext