Book Creator

บทที่6 我要买啤酒

by 陈丁元服务

Cover

Loading...
Table Of Contents
สารบัญ
รูปประโยค
句型
wǒ yào mǎi...
我要买....
ฉันต้องการซื้อ...
ตัวอย่าง 我要买 啤酒
ฉันต้องการซื้อเบียร์
ถาม zhèlǐ yǒujiǔ mài mɑ?
这里有 (酒 ) 卖 吗?
ที่นี้มี (เหล้า) ขายไหม?
ตอบ zhèlǐ (méi) yǒu
这里(没)有...
ที่นี้ (ไม่ ) มี
PrevNext