Book Creator

Lịch sử 10

by Nhung Dang Thi Hong

Pages 2 and 3 of 59

Comic Panel 1
Loading...
LỜI MỞ ĐẦU
Loading...
Đôi nét về cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Loading...
Cộng đồng các dân tộc Việt Nam mặc dù khác nhau về ngôn ngữ, phân vùng địa lý, phong tục tập quán, kinh tế... nhưng vẫn có sự thống nhất, chung nhau đức tính, phẩm chất của người Việt; đồng thời yêu thương, gắn bó mật thiết với nhau trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Loading...
Trên lãnh thổ Việt Nam, số lượng người Kinh chiếm đa số (khoảng 87% dân số); chính phủ quy định "dân tộc thiểu số" là những người không thuộc dân tộc kinh (dân tộc Việt), điều này thể hiện chủ trương "thống nhất trong đa dạng".
Loading...
Mỗi dân tộc lại mang những bản sắc văn hóa khác nhau, thể hiện thông qua hoạt động kinh tế, văn hóa của các tộc người. Song tựu chung đều có lòng yêu nước sâu sắc, tính cần cù, chịu khó, sáng tạo trong lao động sản xuất, sống hòa hợp với thiên nhiên, làng xóm và nhân hậu, vị tha với những người xung quanh.
Loading...
Loading...
Văn hóa Việt Nam là sự tổng hòa các giá trị văn hóa của 54 dân tộc anh em trên cùng lãnh thổ.
Loading...
Cộng đồng các dân tộc Việt Nam như hiện nay là nhờ trải qua một quá trình hình thành và phát triển lâu dài trong lịch sử.
MỤC LỤC
LỜI MỎ ĐẦU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHƯƠNG I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHƯƠNG II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHƯƠNG III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT . . . . . . . . . . .

TỔNG KẾT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ. . . . . . . . . .

TÀI LIỆU THAM KHẢO. . . . . . . . . . . . .
CHƯƠNG I:
CÁC DÂN TỘC TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM
A. MỤC TIÊU
1. Nêu được thành phần dân tộc theo dân số

2. Trình bày được khái niệm ngữ hệ và việc phân chia tộc người theo ngữ hệ

3. So sánh được sự phân bố dân cư theo ngành nghề.
B.
NỘI DUNG
PrevNext