Book Creator

Nöjei itre waco

by Drehu/arts pla

Cover

Comic Panel 1
Comic Panel 2
Comic Panel 3
Loading...
Nöjei itre waco
Comic Panel 4
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Trenge aja atraqatr troa iöhnyi me qaaqa i angeic, Corilen a mekune troa tro me xepe ngöne la itre hnapeti ne la kaledonia hune la ketre ........ . Loi pi hë la drai, ame hnei angeice hna ie hune la ................. . Thupene la caa drai, ame hna miti la hnengödrai me enienije la hnagejë. Trenge xou i angeic. Kola mekune edrahe laka troa ujë maine troa manije cil la sine kenu i angeic e nyipine la ........................ . Thupene itre hawa, tha nyipi egöcatre hmaca kö angeic, ene pe, ame hnei angeice hna öhne la ketre ....................... ka mingöminge me tingeting hnë tro angeice a mano. Traqa ha angeice ngöne la hnë cili, ame hnei angeice hna ce uti memine la ................... i angeic, me xötrëne la gojëny uti palaha la traqa angeice ngöne la ketre hnepehnitre katru me mano e cili.
Comic Panel 1
Speech Bubble
Traqa ju hi, fene la ketre ihmana, ame hnei Corilen hna thuagö me meköl zië.

"Ouuh pioupou pioupip"
Ame hna ahlë angeice hnene la itre mejene waco. Tha sesëkötre kö angeice! Ka ........................ la ngönetrei, ngo ame la ju me he ne lai waco cili tre, ka ................ catre.

"Drei ö ?" Öni Corilen e sue .
"Eni, .................. . Ame eö ke ? Drei eö ? Nge nemene la hnei ö hna kuca e ce ?"
"Eni a thele la qaaqang, Kacoco la ëjei nyidrë. Ka lapa caasi nydrë, nge ketre thatre kö ni, ekaa?"
"Trohemi, xötrethenge ni jë, loi e tro eö a pane mano me xeni la ketre göxen, matre hetre egöcatrei ö. Nge ketre tro ni a pane thele la aqane troa qatua ö."

Ce tro jë hi nyidroti lai.
Traqa ju hi, fene la ketre ihmana, ame hnei Corilen hna thuagö me meköl zië.

"Ouuh pioupou pioupip"
Ame hna ahlë angeice hnene la itre mejene waco. Tha sesëkötre kö angeice! Ka ........................ la ngönetrei, ngo ame la ju me he ne lai waco cili tre, ka ................ catre.

"Drei ö ?" Öni Corilen e sue .
"Eni, .................. . Ame eö ke ? Drei eö ? Nge nemene la hnei ö hna kuca e ce ?"
"Eni a thele la qaaqang, Kacoco la ëjei nyidrë. Ka lapa caasi nydrë, nge ketre thatre kö ni, ekaa?"
"Trohemi, xötrethenge ni jë, loi e tro eö a pane mano me xeni la ketre göxen, matre hetre egöcatrei ö. Nge ketre tro ni a pane thele la aqane troa qatua ö."

Ce tro jë hi nyidroti lai.
Comic Panel 1
Speech Bubble
Nyidroti lai a lö jë e cahië hnepehnitre, qëmekene troa traqa ngöne la nöje i itre waco.
Kola isesëkötrekeu la itre waco, la kola öhnyi nyidroti. : ............. kö, hna thathahane hnei ka ..........., ..................., ................ kö la nyinawa, ............ pixöji ka ....................... me ................ ka .................... la itre pene ej.

"Bozu së. Nemene la kepine la traqa i nyipoti e celë ?" Önine la itre waco.
"Eni a thele qaaqaa Kacoco qatr. Nyidrëti a lapa caas ngo thatre pe ni la hmekun." Ame hnei angeice hna pane qeje pengöne la tronge i angeice. Nge thupene lai, hna hë angeice troa hane pane mano me xeni thei angatre.
Comic Panel 2
Speech Bubble
Comic Panel 4
Speech Bubble
PrevNext