Laaluu's One Day - Sanskrit

by Vidya Nahar

Cover

Loading...
Loading...
लालो:  एकदिनम् 
Loading...
Loading...
लेखनम्, सङ्कथनम् : विद्या नाहर्
चित्रांकनम् : मेरिलिन थॉमस कॅडेंटॉट
अनुवादः : मीना मणि 
लालु: आसीत् एक: वाताट:। 
रक्तवर्णीयः लालु: पुच्छ: तस्य श्वेत:।। 
एकदा  लालुः   उत्तुङ्ग   उदडीयत।
सः  द्वौ  विहगौ  नभे  अमिलत।। 
त्रयः मेघाः समीपे अप्लवन्त।
त्रीणि मित्राणि मेघान् आरुह्य अमोदन्त।।
चत्वारः वृक्षाः उन्नताः अतिष्ठन्।
वारिदाः द्रुमाणाम् उपरिष्टात् अवर्षन्।। 
पञ्च बालाः कन्दुकेन अक्रीडन्। वृष्ट्या ते आर्द्राः अभवन्।। 
PrevNext