Kronika školního parlamentu

by Hana Zbožínková

Cover

Loading...
Loading...
TUTO SE POČÍNÁ KRONIKA 
ŠKOLNÍHO PARLAMENTU ZŠ HUDCOVA-MEDLÁNKY 
Moudří milují pověsti, 
často však pro jejich škodu
neznají mnoho z nich. 
Kdyby se dozvěděti mohli z knih, kam počátek příběhů sahá,
potom by zajisté mnozí z nich, více si vážili předků svých
a škola by jim byla více drahá.
Vězte však, že věc je přetěžká, 
najít, co ve škole stalo se dodneška.
Našla se kronika nejedna,
žádná však o školním parlamentu nejedná.
Přiznáváme, že jsme se do těžké práce pustili rádi, 
přestože nejsme žádní velcí literáti.

Tak ať rozkvete naše škola do slávy 
a v bručounech ať zlobu zastaví.


ZŠ „HUDCOVKA“ Brno-Medlánky          28.března 2021  
Základní škola HUDCOVA 35, Brno - Medlánky
STANOVY
Kroužek aktivního občanství
žákovský parlament
OBECNÁ USTANOVENÍ
Žákovský parlament je orgánem žáků
Umožňuje vznášet vhodnou formou dotazy a připomínky, které vyjdou z potřeb spolužáků
Umožňuje přicházet s náměty ke zlepšení práce školy, prostředí, zviditelnění školy
Umožňuje diskutovat na schůzkách s vedením školy v atmosféře důvěry a spolupráce
Umožňuje podílet se na realizaci nalezených řešení
Podílí se na posílení vzájemné důvěry mezi žáky a žáky a učiteli
CÍL PRÁCE
Vytvořit informační most mezi žáky a pedagogy, žáky a vedením školy
Vytvářet zpětnou vazbu pro pedagogy a vedení školy
Podporuje dodržování školního řádu
VOLBY DO PARLAMENTU
Žákovský parlament je volen na jeden školní rok
Zástupci do parlamentu mohou být voleni opakovaně
(volby se uskuteční pro skupinu  5.tř. – 9.tř)
Z každé třídy je voleni dva členové 
Mají schopnost komunikace, spolehlivost a morálně volní vlastnosti
Třídní kolektiv členy volí v úzké spolupráci s třídním učitelem ve prospěch třídy
Třída, která si své zástupce nezvolí do stanoveného data, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění ve škole
ČINNOST ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
Kroužek Aktivního občanství - ŽP pracuje samostatně
Členové ŽP si zvolí předsedu, místopředsedu, zapisovatele a dokumentaristu
Vedoucí kroužku svolává zasedání ŽP
Schůzky bývají pravidelně 1x týdně /jinak podle potřeby/
Členové se aktivně podílí na organizaci či spoluorganizaci mimovýukových, kulturních nebo sportovních akcí školy
Vznáší vlastní návrhy na aktivity, které vzešly od spolužáků a předem prodiskutují na třídnických hodinách
O rozhodnutí se hlasuje, hlasování je pravomocné při účasti nadpoloviční většiny členů
Členové informují na třídnických hodinách o výsledcích jednání
Informace z jednání budou umísťovány na webu ŽP a na vyhrazené nástěnce školy
Zástupci parlamentu úzce spolupracují s třídními učiteli
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Stanovy žákovského parlamentu jsou vyvěšeny na viditelném místě ve škole a na webu
Učitelé budou zvolené žáky v jejich činnosti podporovat a vytvářet partnerské prostředí v komunikaci
Třídní učitelé vytvoří časový prostor pro vyřizování parlamentních záležitostí
Řád školního parlamentu byl schválen členy ŽP a vedením školy

V Brně dne 6.10.2020

ČLENOVÉ PARLAMENTU 2020/2021
PrevNext