Book Creator

VCA examen onderwerpen

by Anil Tali

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
B-VCA       : Basisveiligheid
VOL-VCA   : Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden
PMO          : Preventief Medisch Onderzoek
LSD            : Luisteren Samenvatten Doorvragen
MAC         : Maximaal Aanvaarde Concentratie (grenswaarde)
LEL           : Lower ExplosionLimit (onderste explosie grens)
UEL             : Upper Explosion Limit (bovenste explosie grens)
RI&E          : Risico Inventarisatie & Evaluatie
EX OX TOX : Explosive – Oxygen – Toxic
H zin            : Hazard – Gevaar ((H-zinnen; Hazard)
P zin : Precuationary - Voorzorgsmaatregelen (P-zinnen; Precautionary)
IR straling   : Infraroodstraling
UV Straling : Ultraviolette straling (UV)
KLIC             : Kabel en Leiding informatie Centrum
W                 : Watt
VGM            : Veiligheid en Gezondheid en Milieu
TRA : Taak risico analyse (werkgever)
RIE : Risico Inventarisatie en Evaluatie (werkgever)
LMRA : Laatste Minuut Risico Analyse (Eerst denken en dan doen)
VCA*      : Meestal voor onderaannemers
VCA **    : Meestal voor hoofdaannemers
VCA        : Petrochemie, voor petrochemische bedrijven
VCU        : Voor uitzendorganisatie
A : Ampere
V : Volt
Arbo : Arbeidsomstandigheden wet (recht op werk stop zetten bij onveiligesituatie)
CDR : Centraal Diploma Register
CE : Conformite Europeene
mA : Milliampre
PBM : Persoonlijke Beschermingsmiddel
Toolbox : Vergadering tussen 1 leiding gevende met Operationele medewerkers
V&G : Veiligheid en Gezondheid.
VGW : Veiligheid Gezondheid en Welzijn
VGWM : Veiligheid Gezondheid, Welzijn en Milieu
BOA : Bevoegd OpsporingsAmbtenaar. Inspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie
ID : IDentiteitsbewijs
TGG : TijdGewogen Gemiddelde
PMO : Preventief (Periodiek) Medisch Onderzoek
Betekenissen:

VCA-B
Betekent:
Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers - Basis.
Basis betekent dat dit certificaat bedoeld is voor mensen die met hun handen werken. De zogenaamde operationele medewerkers.
Je hebt altijd maar één aanspreekpunt en dat is jouw leidinggevende.

Betekenissen:

VCA-VOL
Betekent:
Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers - Voor Operationeel Leidinggevende. Leidinggevenden hebben dit certificaat. Je leidinggevende is jouw aanspreekpunt in alle situaties. Het aanspreekpunt wanneer je leidinggevende bent is altijd de opdrachtgever.
Betekenissen:

VCA-VOL
Betekent:
Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Uitzendorganisaties - Voor Intercedent Leidinggevende. Intercedenten bij uitzendorganisaties hebben dit certificaat. Zij zijn onderdeel van de driehoeksrelatie die ontstaat bij uitlenen van personeel (uitzendkrachten). Het aanspreekpunt wanneer je Intercedent leidinggevende bent is altijd de opdrachtgever.
Betekenissen:

VCU-VIL
Betekent:
Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Uitzendorganisaties - Voor Intercedent Leidinggevende. Intercedenten bij uitzendorganisaties hebben dit certificaat. Zij zijn onderdeel van de driehoeksrelatie die ontstaat bij uitlenen van personeel (uitzendkrachten). Het aanspreekpunt wanneer je Intercedent leidinggevende bent is altijd de opdrachtgever.
Betekenissen:

VCO
Betekent:
Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Opdrachtgevers
Opdrachtgevers hebben een andere verantwoordelijkheid. Zij zijn wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid, het veiligstellen en het coördineren van werkzaamheden, welke door derden worden uitgevoerd. Bij afwijkingen zal altijd de opdrachtgever moeten worden gewaarschuwd.
Betekenissen:

V&G
Betekent:
Veiligheid en Gezondheid. Binnen de VCA gaat het vooral over jouw veiligheid en gezondheid. We hebben te maken de Veiligheids- en Gezondheidswetgeving waarin alles omtrent veilig en gezond werken is geregeld. 
Betekenissen:

VGM
Betekent:
Veiligheid Gezondheid en Milieu. VCA staat voor Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist. VCA wordt dus ook vaak de VGM-Checklist genoemd.
De Milieuwetgeving maakt deel uit van de Arbowet (V&G-wet).

Betekenissen:

VGW
Betekent:
Veiligheid Gezondheid en Welzijn. Het is belangrijk dat je je ook prettig voelt bij je werk. Daar staat het woord Welzijn voor. Je werkgever is verplicht om te zorgen voor een prettige en vooral veilige werkomgeving. 
Betekenissen:

VGWM
Betekent:
Veiligheid Gezondheid, Welzijn en Milieu. Naast dat je je prettig voelt bij je werk hebben we in de wetgeving ook te maken met het Milieu. Mens en omgeving mogen geen nadelige invloed ondervinden ten gevolge van activiteiten.
PrevNext