Book Creator

ГЕОГРАФІЯ

by Ірина НОСАЧ

Cover

Loading...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
"ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"
Loading...
Loading...
ГЕОГРАФІЯ
Електронний навчально-методичний  посібник з навчальної дисципліни
для студентів спеціальностей:
Loading...
133 Галузеве машинобудування
136 Металургія (Виробництво сталі і феросплавів)
136 Металургія(Обробка металів тиском)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
273 Залізничний транспорт
275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Loading...
Укладач: Ірина НОСАЧ, викладач географії, старший викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»
Рецензент: Людмила ШИПІШ, викладач історії, старший викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»
Loading...
ЗАПОРІЖЖЯ
2023
Рекомендації щодо використання електронного навчально-методичного посібника
Значки
Дії
Веб-посилання
PDF-файли
Прочитати
Карти Google
Питання для самоконтролю
Виконати завдання
Зверніть увагу!
earth GIF
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ I. ЗМІСТ КУРСУ
РОЗДІЛ II. ЄВРОПА
РОЗДІЛ III. АЗІЯ
РОЗДІЛ IV. ОКЕАНІЯ
РОЗДІЛ V. АМЕРИКА
РОЗДІЛ VI. АФРИКА
РОЗДІЛ VII. ТОПОГРАФІЯ ТА КАРТОГРАФІЯ
РОЗДІЛ VIII. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ  ЗЕМЛІ
РОЗДІЛ IX. ЗАГАЛЬНІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СВІТУ
РОЗДІЛ X. СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
БЛОК КОНТРОЛЮ ТА КОРЕКЦІЇ
ПРАКТИЧНІ РОБОТИ
САМОСТІЙНА РОБОТА
МЕТОДИЧНИЙ БЛОК
ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ
ГЛОСАРІЙ ГЕОГРАФІЧНИХ ТЕРМІНІВ
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
Ocean Waves GIF
Навчальний курс «Географія» спрямований на формування в студентів знань про особливості населення й просторової організації господарської діяльності у  регіонах світу та окремих країнах,  умінь  орієнтуватися у світових і регіональних соціально-економічних, суспільно-політичних, екологічних процесах; розкриває сутність географічної науки в цілому; інтегрує знання про природу, людину і господарську діяльність.
Основною метою електронного навчально-методичного посібника з дисципліни «Географія» є формування  в студентів географічної картини світу на прикладі вивчення систем розселення та просторової організації економічної  діяльності в окремих регіонах і країнах з урахуванням сучасних геополітичних, соціальних, економічних та екологічних аспектів.
Мета реалізується через вирішення таких головних завдань:формування в студентів  цілісної географічної картини світу; розкриття ролі географії у розв'язуванні соціальних, економічних та екологічних  проблем суспільства; розвиток у студентів геопросторового мислення; формування картографічної грамотності й культури; вироблення умінь користуватися дже­релами географічної інформації; застосовувати здобуті географічні знання в практичній діяльності; виховання патріотизму, толерантності до інших народів і культур.
В електронному навчально-методичному  посібнику розкривається лекційний  матеріал з розділів: «Європа», «Азія», «Америка», «Африка», «Океанія», «Топографія та картографія», «Загальні закономірності географічної оболонки Землі», «Загальні суспільно-географічні закономірності світу», «Суспільна географія України». До складу навчального-методичного посібника, крім лекційного викладу матеріалу за основними розділами освітньо-професійної програми,  також входять практичні роботи,  завдання  самостійної  роботи, блок контролю та корекції, методичний блок, глосарій, довідковий матеріал.
Електронний навчально-методичний посібник рекомендований для викладачів географії, вчителів, студентів очної та дистанційної форм навчання закладів фахової передвищої освіти та ін.
ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ I. ЗМІСТ КУРСУ
1.1. Зміст курсу «Географія: регіони і країни». Регіони світу (за класифікацією ООН). Сучасна політична карта світу та окремих регіонів. Головні об’єкти політичної карти
Як зрозуміло з назви курсу, в його основу покладено регіональний та країнознавчий принципи. Загальною метою курсу є формування єдиної географічної картини світу на прикладі вивчення населення та просторової організації економіки як у регіонах, так і в окремих країнах з урахуванням сучасних геополітичних, соціальних, економічних та екологічних аспектів. Перед вами постануть: Європа, яка зробила величезний внесок у розвиток світової цивілізації; Азія та Америка, які вражають своїми контрастами; далека, неповторна й самобутня Океанія; Африка з її найбіднішими в світі країнами, в яких проблеми все більше загострюються.  Ви також ознайомитеся з окремими країнами з різних регіонів світу: США та Японією – лідерами світової економіки за багатьма показниками; Великою Британією, Францією, Німеччиною та Італією, які становлять основу європейської економічної системи; переселенськими країнами Канадою та Австралією, що за порівняно короткий час досягли високих економічних показників; Китаєм, Індією та Бразилією, відомими значним економічним зростанням в останні десятиліття; екзотичними країнами африканського регіону.
Таким чином, курс «Географія: регіони і країни» наддасть уявлення про особливості населення й просторової організації економіки в регіонах світу та деяких країнах, сформує вміння орієнтуватися в світових тарегіональних соціально-­економічних, суспільно-­політичних та екологічних процесах.
Регіон світу – група країн і територій, що мають спільне географічне положення й вирізняються спільними рисами: природними, історичними, геополітичними, економічними, соціальними, культурними, етнічними, демографічними, туристично-рекреаційними та ін. 
Геосхема ООН визначає 5 великих регіонів (макрорегіонів):Європа, Азія, Океанія, Америка та Африка. Кожен з них поділений на субрегіони.
Політична карта світу
PrevNext