Book Creator

Vurdering

by Irene Kjetland

Cover

Loading...
Vurdering
Loading...
Torsdag 7. september 2023
Loading...
 • Kjenne og forstå innholdet i vurderingsforskriften
 • Forstå forskjellen mellom underveisvurdering og sluttvurdering, og reflektere over forskjellens betydning for praksis
 • Utvide god læreplanforståelse, og kjenne læreplanens kompetansebegrep
 • Kunne bruke det du har lært om vurdering i praksis arbeid som lærer i skolen både for en gruppe og for enkeltelever
 • Forstå vurderingens ulike funksjoner og betydning for elevenes læring
Loading...
Vurderingsforskriften
Comic Panel 1
Loading...
Caption At malesuada nisl felis sit amet dolor. Duis ultrices semper lorem nisl felis sit. At malesuada nisl felis sit amet dolor nisl felis.
Loading...
Vurderingsforskriften er en forskrift til opplæringsloven i Norge. Hensikten til denne forskriften er å regulere hvordan vurdering av elevenes faglige kompetanse skal gjennomføres i skolen. Den gir retningslinjer for hvordan lærere skal vurdere elevenes faglige prestasjoner og utvikling. I tillegg bidrar forskriften til å sikre en enhetlig og rettferdig vurdering.

I §3-3, vurdering i fag, står det at formålet med vurdering er å fremme læring og det skal bidra til lærelyst. I tillegg skal det gis informasjon hvilke kompetanse eleven har underveis og ved slutten av faget. Når en vurdering gis er det kompetansemålene i faget som er grunnlaget læreren skal gå ut fra.

Det er likevel ikke bare i skolens fag det skal gis vurdering. I følge §3-4 som omhandler vurdering i orden og atferd, skal en følge ordensreglementet til skolen, jf. opplæringsloven §9A-10. Orden går ut på at eleven skal være punktlig, forberedt og følge opp arbeid, mens atferd går på det hensynet og respekten eleven gir andre. Det går stort sett på hvordan elevene oppfører seg og følger de beskjeder som gis. Noe som er verdt å legge merke til er at når karakteren i orden og atferd blir vurdert, skal en ta hensyn til elevenes forutsetninger. Det er ikke alle elever som har samme utgangspunkt, det kan være for eksempel hvordan eleven har det hjemme eller ulike diagnoser.
Loading...
Forskrift til opplærings-
loven
Loading...
§ 3-8. Varsling
Hensikten med å ha varsling som en del av vurderingsprosessen er for det første å gi informasjon til elever og foresatte om elevens faglige prestasjon og progresjon i opplæringen. For det andre kan lærere gjennom varsling tilpasse en elevs behov gjennom bla. ekstra hjelp eller andre tiltak for å fremme læring. For det tredje kan varsling bidra til å forebygge frafall fra skolen gjennom å gjøre nødvendige grep for at en situasjon ikke skal forverres. Sist, men ikke minst, legger varsling til rette for dialog og samarbeid mellom elev, lærer, skole og foresatte. På denne måten skaper det en forståelse for elevens behov og en kan sammen finne ut hvordan de kan støtte eleven på best mulig måte.

Vurderingsforskriften gir også retningslinjer for hvordan varsling skal gjennomføres. Alt i alt er varsling en viktig del av vurderingsprosessen da det bidrar til å støtte elevers læring og for å sikre at de får den oppfølgingen de trenger for å lykkes i skolen.
To ulike typer vurdering
Formativ vurdering er en type vurdering som skjer underveis i opplæringen
Formativ vurdering
Formativ vurdering er en pedagogisk tilnærming som fokuserer på å gi tilbakemelding til elever underveis i opplæringen. Det har en forsterkende funksjon på læringen og har som hensikt å hjelpe elevene å forbedre seg underveis i faget. Den formative vurderingen gir elevene mulighet til å korrigere feil og misforståelser i læringsprosessen. Det er ingen krav på hvor mange vurderinger du som lærer har, men det å ha en jevnlig underveisvurdering gir et bedre helhetlig bilde på elevenes kompetanse.

Underveisvurdering
Mange synes det kan være komplisert å ha en god vurderingspraksis. Som lærer kan en oppleve at vurdering tar lang tid på grunn av at du må vite hva som fungerer best for den enkelte eleven. Dersom du vet dette, kan du som lærer skape et godt grunnlag for å fremme elevens styrker i faget. Når en driver med underveisvurdering er en opptatt av å finne kompetanse, ikke å finne ut hva elevene ikke kan.

Fordelene med underveisvurdering er at læreren kan gi tilbakemelding til elevene mens de arbeider. Tilbakemeldingene bør være konstruktive slik at elevene forstår hva som er bra, hva som bør jobbes mer med og forstå hvordan de kan jobbe videre med oppgaven de har fått tildelt. En annen fordel er at læreren kan tilpasse undervisningen for å møte elevenes behov, for eksempel ved å tilby ekstra støtte eller å gi mer avanserte oppgaver til elevene som trenger det.
Dette er læringsgropa, her skjer læring! Læring og utvikling skjer nemlig når ting er krevende.
Comic Panel 1
Summativ vurdering skjer etter fullført læring
Comic Panel 1
Utdanningsdirektoratet samarbeider med mange aktører for å styrke utdanningssystemet i Norge.
Sluttvurdering
Summativ vurdering skjer etter fullført læring. Det blir brukt til å måle elevenes prestasjon og kompetanse ved slutten av en læringsperiode, for eksempel etter et halvår eller et skoleår. Mens en formativ vurdering kommer i form av tilbakemeldinger og veiledning, blir den summative vurderingen gjerne blir gradert med en karakter fra 1-6. Elevene har lite rom for å endre resultatene sine ettersom karakteren er en helhetlig vurdering av et arbeid. Karakteren representerer det eleven har oppnådd, og gir ikke nødvendigvis noe motivasjon eller støtte til videre læring.

En sluttvurdering er i dag en viktig del av skolen på grunn av at det blir brukt til å ta beslutninger om opptak til videregående skole og høyere utdanning. Mange mener at en summativ vurdering, for eksempel en eksamenskarakter, bare viser en liten del av den kunnskapen og kompetansen elevene har. Ettersom vurderingen vanligvis kommer på slutten av en læringsperiode blir hensikten å evaluere det elevene kan og sitter igjen med etter fagstoffet er gjennomgått.

Både summativ vurdering og formativ vurdering er i vårt utdanningssystem for å sikre en helhetlig vurderingspraksis.
Funksjoner og betydning
Comic Panel 1
Formativ vurdering - for lærere
Comic Panel 1
Summativ vurdering - for elever
Comic Panel 1
Prinsipper fra udir.no
Comic Panel 1
Formativ vurdering - for elever
Gjennom formativ vurdering kan elevene lære å vurdere sitt eget arbeid (egenvurdering) og dermed bli kjent med sine styrker og svakheter. Elevene lærer da å ta ansvar for sin egen læring. Når elevene får konkrete tilbakemeldinger fra læreren får de verktøy som hjelper dem å forstå det de har lært og hva de trenger å jobbe mer med. Disse tilbakemeldingene kan øke elevens forståelse og hjelpe dem å anvende kunnskapen de har tilegnet seg.
Som lærer kan du få et inntrykk av hva elevene faktisk har forstått og ikke forstått. Læreren kan dermed prøve å tilpasse undervisningen, for eksempel ved å bruke ulike undervisningsmetoder. Noen elever er sterkere muntlig enn skriftlig, eller omvendt. Andre elever er mer kreative enn teoretiske. Derfor er det viktig at læreren varierer hvordan undervisningen blir lagt opp for at flest mulig skal oppleve mestring.

Jevnlig kommunikasjon med elevene kan også gi ett innblikk i hvem som trenger ekstra ressurser og hvem som har individuelle behov. Relasjonen mellom læreren og elevene kan også bli forsterket og som et resultat bidra til et godt læringsmiljø i klassen.
Comic Panel 1
Summativ vurdering - for lærere
En samlet vurdering i form av karakterer i slutten av en periode kan være motiverende for elevene på grunn av at de gjerne har et konkret mål å jobbe mot. Den indre motivasjonen kan for eksempel være at eleven trenger en viss karakter for å komme inn på ønsket videregående skole, eller et personlig mål om å bli bedre enn forrige halvår. Denne motivasjonen kan gjøre elevene mer fokusert på læringen. På grunn av at den summative vurderingen ofte er en sluttvurdering vil resultatet spille en rolle i elevenes fremtidige utdanningsmuligheter.

En sluttvurdering kan være stressende for elevene ettersom karakterene gjerne er avgjørende. Eksamen blir ofte sett på som det store målet og kan virke veldig skremmende for mange. Derfor er det viktig at elevene er klar over at de også blir vurdert underveis i læringsprosessen og ikke henger seg for mye opp i for eksempel en eksamenskarakter.
For lærere er en sluttvurdering en oversikt over elevenes prestasjon på slutten av en periode. En slik oversikt kan være nyttig for å evaluere om undervisningsmetodene og eventuelle tiltak og ressurser har fungert for elevene. Det vil naturligvis alltid være en spenn på resultatet i en klasse, men det gir likevel et helhetsinntrykk av hvordan elevene har respondert i perioden.

En annen viktig faktor er at resultatet av den summative vurderingen kan brukes for å gi foresatte og skolens ledelse en pekepinn på hvor nivået til elevene ligger. I tillegg kan en større samling av resultatene påvirke landets utdanningspolitikk på lengre sikt.
Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:

 • Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem

 • Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen

 • Får råd om hvordan de kan forbedre seg

 • Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og urvikling

Kilder
Litteraturliste:
 • https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/om-vurdering/underveisvurdering/
 • https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/erfaringer-fra-nasjonal-satsing-pa-vurdering-for-laring-2010-2018/1.innledning/
 • https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/3.-prinsipper-for-skolens-praksis/3.2-undervisning-og-tilpasset-opplaring/?lang=nob
 • Gamlem, S. M. (2022). Vurdering for lærelyst og mestring (1. utg). Fagbokforlaget.

Bilder:
 • https://vitenparken.no/skolehage/p4c-philosophy-for-children/
 • https://nordiskstudent.wordpress.com/2017/02/05/kan-man-fremme-laering-ved-a-bli-bedre-pa-formativ-vurdering/
 • https://www.utdanningsnytt.no/bedre-skole-karakterer-trygve-wasa/karakterer-demotiverer-mange-elever/332102
 • https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/
 • https://bodo.kommune.no/aktuelt/foreslar-flere-endringer-i-bodo-skolen


You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext