Book Creator

Задачи по мeханика

by Жени Илиева

Cover

Loading...
Comic Panel 1
Comic Panel 2
Comic Panel 3
Loading...
Първият закон на Нютон, наричан също и Закон на инерцията, гласи: "Всяко тяло запазва състоянието на покой или на праволинейно равномерно движение, освен ако не се действа върху него с външна сила."Този закон поставя основата за разбиране на понятието за инерция. Инерцията описва тенденцията на тялото да запазва своето състояние на движение или покой. Това означава, че ако тяло е в покой, то ще остане в покой, освен ако не бъде въздействано от външна сила. Ако тяло се движи с постоянна скорост в права линия, то ще продължи да се движи със същата скорост и посока, освен ако не бъде въздействано от външна сила.Този закон е важен за разбирането на динамиката на движението и е основа за развитието на другите закони на Нютон, които описват връзката между силата, масата и ускорението на тялото.
Comic Panel 4

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator