Book Creator

מושגון ספרותי

by נורית פיינשטיין

Cover

Loading...
מושגון ספרותי לחטיבת ביניים
Loading...
דמות עגולה-דמות המגלה פנים שונות באופיה, עוברת תהליך כלשהו של שינוי. לא נותרת בסיום הסיפור כפי שהיתה בתחילתו.


דמות שטוחה-דמות שאינה משתנה במהלך הסיפור, אינה מתפתחת ואינה מראה פנים שונות באופיה, כפי שהחלה אתהסיפור, כך סיימה.
סיום סגור- סיום בו נענו כ השאלות שעלו במהלך הסיפור, לא נותרו "קצוות פתוחים".


סיום פתוח-סיום בו הקורא נשאר במצב של חוסר ודאות לגבי שאלות ובעיות שונות אשר הועלו במהלך הסיפור.
שאלות יישום-הסיפור "לשבור את החזיר"/אתגר קרת
1. קרא את הסיפור "לשבור את החזיר"
2. כתוב בקצרה את עלילת הסיפור.
3. רשום מהי דמות עגולה ותן דוגמא מהסיפור, רשום מהי דמות שטוחה ותן דוגמא מהסיפור.
4. האם הסיפור מסתיים בסוף פתוח או סגור. נמק תשובך.
רשום סיום אחר לסיפור....
PrevNext