Book Creator

ukufunda nokubukela

by LUNIKO HLALUKANA

Cover

Loading...
GRADE 7B : LUNIKO HLALUKANA : (UKUFUNDA NOKUBUKELA)
Loading...
CONTENT PAGE :
IPHEPHA1:UMFANEKISO
IPHEPHA2:CONTENT PAGE
IPHEPHA3:ISIMO SENTLALO
IPHEPHA4:LUHLOBO LWEYIPHI ITEKISI
IPHEPHA5:IMIBUZO KUNYE NEEMPENDULO
IPHEPHA6:RECORD
ISIMO SENTLALO ?
Amabhinqa aphila ubomi obungamnandanga kwicala lokufumana imisebenzi. Oko kwenziwa yinto yokuba kuba bona bengamabhinqa , abakwazi ukwenza umsebenzi wamadoda.
KUTHETHWA NGANTONI KWELIBALI ? LOLUPHI UHLOBO LWETEKISI ?
KULETEKISI KUTHETHWA MALUNGA NAMABHINQA ANGAKWAZIYO UKWENZA IMISEBENZI YAMADODA .LETEKISI YINOVELI .
IMIBUZO KUNYE NEEMPENDULO
1.Itayitile yencwadi ?
UKUFUNDA NOKUBUKELA.
2.Umbhali wencwadi ?
L.HLALUKANA.
3.Umxholo welibali ?
Amabhinqa ayakwazi ukuwenza umsebenzi wamadoda.
RECORD :
PrevNext