Book Creator

f

by Мартин Тодоров

Cover

Loading...
България с един поглед
Loading...
Loading...
Мартин Красимиров Тодоров
Loading...
Географско положение
България е европейска страна . Спрямо екватора е разположена в Северното полукълко , а спрямо Гринуичкия меридиан - в Източното . Страната се намира близо до Средиземно море . Географското положение на България се определя като стратегическо важно , заради оживените европейски магистрали . Дължината на границите на България е 2245 км., от които 53 % са сухоземни , а 47 % са водни . В тези граници територията на страната е 111 хил. кв. км. , или 22 % от площта на Балканският полуостров .
Релеф
Формирането на релефа на България е тясно свързано с това на Европа . Съвременият релеф на българия е сравнително млад . Едрите форми на релефа , образувани преди 60 - 70 милиона години , са резултат от различни по сила движение в литосферата . Стари по възраст са и с разломен строеж са Рила , Пирин и Родопите , а младите са : Стара планина , Предбалканът и Средногорието .
Главните черти на релефа са :
1. Разнообразни по вид , възраст , произход и разположение
2. РЕдуването на различни типове релеф от север на юг
3. Малка средна надморска височина - 470 м
4. Голяма вертикална различност
Полезни изкопаеми
Климат - фактори , елементи климатични области
България е разположена между 41 и 44 градус с.ш. . Географската ширина определя количеството на слънчево греене . Климата на България се формира под влиянието на умерени , тропични и полярни въздушни маси . С най - голяма климатична роля са умерените въздушни маси - океански и континентални , които действат целогодишно . През зимата океанските въздушни маси причиняват затопляне и снеговалежи , а през лятото - захлаждане и валежи от дъжд . Релефа влияе върху климатга с надморската си височина , с вида и разположението на релфните форми .
Води
Ограничени водни запаси - формират се от повърхностни и подземни води . Речните води са основната част от водните ресурси на страната . Реките са къси , с малки водосборни басейни . ПРичини за това са малката площ на страната , близосста до две морски басейна . Неравномерно разпределение по територия - реките формират водите си почти изцяло в планините , където имат гъста мрежа от притоци . Неравномерно разпределение по сезони - поради особеностите на климата . В по - голямата част от страната реките са пълноводни през пролетта , а в най - южните и югоизточните части пълноводиетое през зимата .
Сравнително малко на брой езера - поради малкото количество на валежите и по - голямото изпарение през лятото . Главният вододел отделя две отточни области .
PrevNext