Book Creator

Diktatur og demokrati

by Karianne Akse Foss-Amundsen

Pages 2 and 3 of 14

Comic Panel 1
En bok av A-gruppen på Bergen Voksenopplæring
Demokrati
og
diktatur
Loading...
De-mo-kra-ti
Loading...
Et de-mo-kra-ti

be-tyr at al-le som

har lov er med

å be-stem-me.


Et demokrati betyr at alle som har lov er med å bestemme.
Comic Panel 1
Loading...
Et dik-ta-tur

be-tyr at

en per-son

be-stem-mer.


Et diktatur betyr at en person bestemmer.
Comic Panel 1
Loading...
Dik-ta-tur
En lov for-tel-ler hva du

kan gjøre.


En lov for-tel-ler hva du

ikke kan gjøre.
Comic Panel 1
En lov
Comic Panel 1
Det er ikke lov å røy-ke

off-ent-lige steder.
Comic Panel 1
Det er ikke lov å

mob-be.
Comic Panel 1
Det er ikke lov å
kjøre for fort.
Comic Panel 1
Det er ikke lov

å stje-le.
NEI, NEI, UDI
I et de-mo-kra-ti er det lov å

pro-te-ste-re.


bil-det de-mon-stre-rer

Ny-gård skole mot UDI.


I et demokrati er det lov å protestere. På bildet demonstrerer Nygård skole mot UDI.
Comic Panel 1
Dis-ku-sjon
Reg-ler:

- Vi skal hø-re hver-an-dre


- Vi snak-ker med ro-lig stem-me


- Vi res-pek-te-rer hver-andre


Vi skal høre på hverandre, vi snakker med rolig stemme. Vi respekterer hverandre.
Comic Panel 1
Byg-ge bro
En god sam-tale kan byg-ge

bro mel-lom men-ne-sker.

En god samtale kan bygge bro mellom mennesker.
Comic Panel 1
PrevNext