Book Creator

Ndiyakwazi ukunakekela iincwadi

by Lumka Ndlungwana

Cover

Loading...
Ndiyakwazi ukunakekela iincwadi zam
Loading...
Mazicoceke
izandla zakho
xa uphethe
incwadi.
Gcina iincwadi zicocekile kwaye zomile.
Iincwadi mazihlale kude kwizilwanyana zasekhaya.
Tyhila amaphepha ngocoselelo.
Yiba nendawo ethe cwaka onokufundela kuyo.
PrevNext