Book Creator

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การแพร่และการออสโมซิส

by Apichaya Pimon

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
สารบัญ
มาตรฐานการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
แนะนำสาระการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
สื่อการเรียนรู้ที่ 1 การแพร่
สื่อการเรียนรู้ที่ 2 การออสโมซิส
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
แหล่งอ้างอิง
ประวัติครูผู้สอน
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระชีววิทยา
  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการแพร่
2. มีทักษะเพื่อศึกษาการเกิดกระบวนการแพร่
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของกระบวนการแพร่และออสโมซิส
2. ทำการทดลอง และสรุปผลการเกิดกระบวนการแพร่และออสโมซิส
3. เชื่อมโยงความรู้กระบวนการแพร่ และการออสโมซิส กับที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
แนะนำสาระการเรียนรู้
การแพร่ ( Diffusion )  คือ การเคลื่อนที่ของอนุภาคของสารจากที่มีความเข้มข้นของอนุภาคของสารมากไปสู่ที่มีวามเข้มข้นของอนุภาคของสารทั้ง  2   บริเวณจนมีความเข้มข้นเท่ากัน เรียกว่า สภาวะสมดุลของการแพร่ เช่น การแพร่ของน้ำตาลทรายในน้ำ  การแพร่ของเกล็ดจุนสีในน้ำ การแพร่ของน้ำหอมในอากาศ

การออสโมซิส ( Osmosis )  คือ  การเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่าน  จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคของน้ำมากไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคของน้ำน้อย เช่น การดูดน้ำของขนราก  การพรมน้ำผักผลไม้ให้สดอยู่เสมอ
สื่อการเรียนรู้ที่ 1 : การแพร่
PrevNext