Book Creator

השפעת שינוי האקלים על הבריאות

by עביר חסן

Pages 2 and 3 of 9

השפעת שינוי האקלים על הבריאות
Loading...
שינוי האקלים משפיע על כל ההיבטים של בריאות האדם ברמה האישית וברמת האוכלסיה.


הסיכונים הולכים וגוברים עם העלייה בגודל האוכלוסייה ובשיעור האוכלוסיות הרגישות שבה, העלייה במספרם של התושבים החיים באזורים עירוניים צפופים, וזאת בד בבד עם לחץ גובר והולך על תשתיות בסיסיות שחיוניות לקיומם של חיים בריאים
Loading...
עליית טמפרטורת הסביבה משפיעה על התפרצותן של מחלות המועברות על–ידי חרקים ועל התפשטותן לאזורים חדשים. מגמת ההתחממות מאפשרת את
התפשטותם של יתושים שונים לאזורים חדשים שהיו קרים מדי בעבורם בעבר.
Loading...
עליית טמפרטורת הסביבה משפיעה על התפרצותן של מחלות המועברות על–ידי חרקים ועל התפשטותן לאזורים חדשים. מגמת ההתחממות מאפשרת את
התפשטותם של יתושים שונים לאזורים חדשים שהיו קרים מדי בעבורם בעבר.
Loading...
השפעות שינוי האקלים על הבריאות רבות ומגוונות, ובהן תחלואה ותמותה בשל גלי חום קיצוניים
או עומסי חום קיצוניים (שילוב של טמפרטורות גבוהות עם לחות יחסית גבוהה).
ההשפעה השכיחה ביותר של חום קיצוני היא 'מכת חום', שעלולה לגרום להשלכות חמורות על תפקוד הלב או מערכת העצבים עד כדי סכנת חיים. האוכלוסיות הפגיעות במיוחד הן קשישים וחולים במחלות כרוניות. נוסף על כך, טמפרטורות קיצוניות עלולות להוביל לסכנת התייבשות.
המלצות:💁🏻‍♂️

כדי לקדם את ההתמודדות של מערכת הבריאות עם שינוי האקלים בישראל, ובהן — היערכות מערכת הבריאות לטווח הקרוב והרחוק, חינוך אנשי המקצוע, מחקר וכן יישוםותקצוב של התוכנית הלאומית להיערכות לשינוי האקלים

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext