Book Creator

Aksara Sunda

by Nayla n Zulfa

Cover

Loading...
AKSARA
SUNDA
Thought Bubble
Loading...
x ips 4
DAFTAR ISI
1. KI JEUNG KD
2. TUJUAN PANGAJARAN
3.EUSI
4. CONTO POSTER AKSARA SUNDA
5. LAMPIRAN
KI JEUNG KD
3.4 Menganalisis bentuk dan tipe aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya.
4.3 Mengkreasikan aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya.
TUJUAN PANGAJARAN
1. Siswa bisa nitenan teks wangun aksara Sunda tina media pangajaran.
2. Siswa bisa nyungsi padika nulis aksara Sunda.
3. Siswa bisa nulis teks pondok ngagunakeun aksara Sunda luyu jeung kaedahna.
4. Siswa bisa nyieun karya kreatif ngagunakeun aksara Sunda.
A. Nitenan Wangun Aksara Sunda
1) Palanggeran Nuliskeun Aksara Sunda
Sangkan paham kumaha cara nuliskeun aksara Sunda urang kudu paham heula aksara dasarna jeung fungtuasina (rarangken atawa pananda). Di handap dipidangkeun deui runtuyan aksarana, rarangkénna, jeung padika nulisna.
1) Aksara Sora
Aksara sora nyaeta aksara nu boga sora vokal kalawan bisa dituliskeun mandiri, Jumlahna aya tujuh aksara: a, u, o, e, é, eu
2) Aksara Ngalagena
Aksara ngalagena atawa disebut ogé aksara wianjana téh aksara konsonan hirup, sabab sakabéhna geus boga sora vokal /a/. Jumlahna aya 23 aksara nu kabagi jadi 18 aksara pikeun sora asli basa Sunda, jeung 7 aksara pikeun sora tina basa serepan.
Aksara Sunda tina sora basa Sunda:
Aksara Ngalagena tina sora basa serepan:
2.) Rarangkén
Sora vokal Rarangkén teu bisa ditulis mandiri, tapi kudu dibarengan ku aksara dasar Jumlah rarangkén téh aya 13 aksara nu kabagi jadi tilu gundukan dumasar perenahna, nyaéta anu di luhureun aksara dasar, sajajar aksara dasar, jeung di handapeun aksara dasar.
PrevNext