Book Creator

Sajak K.2 X IPS 4

by Nayla N Zulfa

Cover

Loading...
Sajak
Bahasa Sunda
Loading...
Loading...
x ips 4
DAFTAR ISI

1. KI JEUNG KD
2. EUSI
3. CONTO SAJAK
4. LAMPIRAN
KI JEUNG KD
3.5. Menganalisis isi struktur dan aspek sajak.
4.5. Merancang melakukan dan menyusun sajak dengan memperhatikan kesantunan berbahasa.
TUJUAN PANGAJARAN
1. Siswa bisa maca Jeung Maham Kana eusi sajak
2. Siswa bisa ngaidentifikasi struktur sajak
3. Siswa bisa nyungsi padika sajak
Pengertian Sajak
Sajak nyaéta salah sahiji karya sastra nu mangrupa ébréhan tina sikap, jiwa jeung ékspresi pangarang.
Ciri-ciri Sajak
1. Ayana unsur inti pokok masalah dini puisi, atawa nu disebut tema
2. Ayana sikep panyajak kana nu dicaritakeunna, atawa disebut rasa, jeung
3. Ayana empati panyajak ka pamaca nu diturunkeun dina diksi atawa nu disebut nada
Struktur Sajak
1. Tema
2. Nada jeung suasana
3. Rasa
Unsur-unsur Sajak:
1. Imaji
2. Simbol atawa lambang
3. Musikalitas
4. Suasana jeung tema
5. Tema
6. Gaya basa
7. Amanah
Jenis-jenis Sajak
1. Sajak Epik
Epik mah puisi anu ngalalakon. Nu disebut ngalalakon teh nyaeta anu winangun runtuyan carita, aya awalna aya ahirna, jeung aya anu jadi puseurna carita. Sajak epik sipatna leuwih objektif.
2. Sajak Lirik
Sajak lirik mah nyaeta sajak anu ngagambarkeun rasa panyajakna. meurem eta teh saluyu jeung kaayaan hirup kumbuh jaman kiwari anu sipatna leuwih individualitas (leuwih mentingkeun rasa jeung kapantingan pribadi).
PrevNext