Book Creator

(copy) Виртуална изложба 2022

by РУО Велико Търново

Cover

Loading...
Loading...
Проект BG05M20P001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“,
финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Loading...
Виртуална изложба на дейността на клубовете по интереси за компютърно моделиране/кодиране през учебната 2022/2023 година

област Велико Търново
Loading...