Book Creator

Виртуална изложба

by РУО Велико Търново

Cover

Loading...
Loading...
Проект BG05M20P001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“,
финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Loading...
Loading...
Виртуална изложба на дейността на клубовете по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения през учебната 2020/2021 година

област Велико Търново
ОУ "Св. Патриарх Евтимий" Велико Търново
ОУ "Димитър Благоев" Велико Търново
СУ "Вичо Грънчаров" Горна Оряховица
ОУ "Филип Тотю" Върбовка
PrevNext