Book Creator

Гадание на шагайшках

by Плюхин Артем

Cover

Loading...
Loading...
Гадание на шагайшках
Loading...
Loading...
Плюхин Артем Романович, 8 класс МОУ «Агинская СОШ №2», ГО «Посёлок Агинское»

Научные руководители: Чимитова Соелма Цыдыповна, учитель информатики МБОУ
«Многопрофильный лицей» г. Муравленко ЯНАО, Чимитова Билигма Цыдыповна,
педагог-психолог МАОУ «Агинская СОШ №2»
Шагайн уургэ ехэ юм.

Эртэ урда carhaa буряад арад малайнгаа шагай суглуулдаг байhaн. Тэдэ
шагайгаар элдэб наадануудые наададаг, хажуугаарынь хусэл бодолоо
hанажа узэдэг байhан гэхэ.
Узэгшэ дурбэн шагай альган соогоо абаад, hанаhан хусэлее альгандаа
шэбэнэн, шагайнуудаа шэрээ дээгуур тараан хаядаг. Шагайнууд ямар
талаараа дээшээ харан унанаб, тэрэнииень тайлбарилдаг байгаа. Шагайн
морин ба хонин талануудынь - hайн тэмдэгууд болоно. Хонхор хоёр талань
ямаан ба ухэр - муу тэмдэгууд болоно. Тиигэбэшье ганса эдээнhээ харюунууд
дулдыдадаггуй, харин хэдэн янза тайлбаринууд байдаг.
4 морин унабал - энэ эгээл hайн тэмдэг.
4 морин -хусэл бутэхэ.
4 хонин - аза талаан тудаха.
4 ямаан - бэшэ зондо абултай байха.
3 морин, 1 ухэр - hаядаа холын харгыда, аяншалха.
PrevNext