Book Creator

Звукове и букви в българския език

by Diana Mekyanova

Cover

Loading...
Р Л М Н Й
Ellipse;
З В У К О В Е Т Е И
Б У К В И Т Е
В Б Ъ Л Г А Р С К И Я Е З И К
Star;
Ч Ц Х
Р Л М Н Й
Thought Bubble
А О Е
Ъ У И
Т С К П Ф Ш
Д З Г Б В Ж
Rounded Rectangle
Щ ь Ю Я
Speech Bubble
Да чуем песента за буквите! 
Speech Bubble
З В У К О В Е 
Ellipse;
Г Л А С Н И 
С Ъ Г Л А С Н И 
Звуковете се делят на гласни и съгласни. Те се различават по начина им на произнасяне.
Гласни

А * Ъ
О * У
Е * И

Те определят броя на сричките в думата,
а една от гласните носи ударението в нея.
Star;
Star;
Съгласни
звучни беззвучни
(съдържат звук и шум) (съдържат само шум)
Б Ж * П Ш
В З * Ф С
Г ДЖ * К Ч
Д ДЗ * Т Ц
PrevNext