Book Creator

穀物早餐比一比

by 4A 25 吳善桐

Cover

Loading...
Loading...
!
Loading...
!
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
穀物早餐比一比
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
!
Loading...
Loading...
4A 吳善桐
Loading...
!
目錄
學習目標 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

自學方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

各穀物早餐的營養成份 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

穀物早餐比一比 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

最健康的穀物早餐. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

其他建議 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

我學會了. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

我發現. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

自學感受及我欣賞自己. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

我希望日後. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01

02

03-07

08

09-10

11

12

13

14

15
學習目標
1.閱讀穀物早餐的營養標籤。
2.比較5款穀物早餐,選擇最
健康的穀物早餐。
自學方法
1.在家中及到超級市場搜集穀物早餐的資料及拍照。
2.閱讀穀物早餐的營養標籤。
3.以100克為單位,比較5款穀物早餐的脂肪及糖含量。
4.找出最健康的穀物早餐。
各穀物早餐的營養成份
各穀物早餐的營養成份
PrevNext