Book Creator

HIMPUNAN

by riani dwiastuti

Pages 2 and 3 of 13

HIMPUNAN
KELAS VII
Loading...
Kata Pengantar
Loading...
Segala puji dan syukur kami panjatkan selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah yang diberikan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan buku ajar untuk materi himpunan semester I mata pelajaran matematika kelas VII. Tujuan dari penulisan buku ini tidak lain adalah untuk membantu peserta didik di dalam memahami materi himpunan semester I mata pelajaran matematika kelas VII.
Buku ini juga akan memberikan informasi secara lengkap mengenai materi himpunan semester I mata pelajaran matematika kelas VII apa saja yang berasal dari berbagai sumber terpercaya yang berguna sebagai tambahan wawasan.
Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan materi, soal, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.
Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.
Cilongok, 27 Agustus 2021
 
Riani Dwi Astuti, S.Pd
Loading...
Daftar Isi
HIMPUNAN
PrevNext