Book Creator

GLAS v slovenščini

by EAEA

Cover

Loading...
Loading...
4

6

7

9

12

16


17
18
19
22
24
26

32
33
34
36
42

45

45
48
53
61
KAZALO

1 UVOD

2 ODRASLI KOT SREDIŠČE POSTOPKA VREDNOTENJA
2.1 Odrasli z nizko razvitimi temeljnimi zmožnostmi v Evropi
2.2 Izzivi, s katerimi se soočajo odrasli z nizko razvitimi temeljnimi spretnostmi
2.3 Kako lahko svetovalci postavijo odraslega v središče procesa vrednotenja
2.4 Praktični koraki; priprava svetovalca na postopek vrednotenja

3 UGOTAVLJANJE
3.1 Faza ugotavljanja
3.2 Vloge in odgovornosti svetovalca
3.3 Metode kakovosti
3.4 Omogočanje razprav v živo in na spletu
3.5 Izbira orodij in metod glede na ciljno skupino

4 DOKUMENTIRANJE
4.1 Vloge in odgovornosti svetovalca
4.2 Zbiranje dokazil
4.3 Orodja za uporabo
4.4 GLAS Portfolio

5 OCENJEVANJE KLJUČNIH KOMPETENC PRI NIZKO USPOSOBLJENIH ODRASLIH
5.1 Postopek ocenjevanja
5.2 Zakaj, kaj, kako in kdo bi moral oceniti
5.3 Oblike, metode in vrste ocenjevanja
5.4 Sestavni deli in faze ocenjevanja
62
65
66
73


75
77
78

81

82
82
82
87

89

91

104

5.5 Kako izbrati pravo obliko in metodo ocenjevanja
5.6 Ocenjevanje ključnih kompetenc
5.7 Priporočena orodja za ocenjevanje
5.8 Osnovna načela za ocenjevanje kompetenc nizko usposobljenih in nizko izobraženih odraslih

6 CERTIFICIRANJE
6.1 Mikrodokazila za vrednotenje
6.2 Zadnja faza postopka vrednotenja usposobljenosti v projektu GLAS
6.3 Vloge in odgovornosti svetovalca

7 ZAGOTAVLJANJE POVRATNIH INFORMACIJ
7.1 Pisno mnenje s predlogi za nadaljnje korake
7.2 Namen zagotavljanja povratnih informacij
7.3 Standardi znanja in spretnosti kot podlaga za postopek vrednotenja
7.4 Kaj pa standardi znanja, ko govorimo o ključnih kompetencah?
7.5 Struktura mnenja

8 LITERATURA
1 UVOD

Ta dokument je prispevek projekta Erasmus+ z naslovom GLAS (Guidance for Low-skilled Adults towards Skills Assessment and Validation). V njem sodelujejo partnerji iz Slovenije, Španije, Belgije in Škotske.

Cilj projekta je razviti metodologijo za vrednotenje temeljnih digitalnih in matematičnih spretnosti ter pismenosti   za svetovalce in izobraževalce odraslih, ki bo skupaj s smernicami za izvajanje zagotovila konkretne ukrepe in skupna načela za vrednotenje temeljnih  spretnosti.  

V projektu se osredotočamo na odrasle z nizko razvitimi temeljnimi spretnostmi, ki jih želimo vključiti v proces ugotavljanja in vrednotenja njihovih temeljnih spretnosti. Vključitev v postopek in rezultati vrednotenja v obliki mnenja svetovalca o doseženi ravni spretnosti v skladu z EQF s priporočili za nadaljnjo usposabljanje in izobraževanje namreč bistveno pripomorejo odraslim z nizko usposobljenostjo pri njihovem nadaljnjem osebnem in poklicnem razvoju.

Smernice vodijo svetovalca skozi postopek vrednotenja temeljnih zmožnosti. Je referenčni priročnik in orodje za strokovnjake, ki se ukvarjajo s svetovanjem odraslim z nizko stopnjo usposobljenosti. Poudarek je na razvoju inovativnih metodologij in smernic za svetovalno dejavnost ter usposabljanju strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih in svetovalnih službah za uporabo teh metodologij.

V skladu s cilji projekta smo pripravili niz dokumentov v šestih zaokroženih enotah oz. poglavjih, ki vključujejo uvod, metodologijo in primere orodij, ki jih je mogoče uporabiti v postopkih vrednotenja. Te enote so:

1. Odrasli v središču postopka vrednotenja
2. Identifikacija
3. Dokumentiranje
4. Ocenjevanje
5. Certificiranje
6. Kakovost mnenja

Na voljo je tudi interaktivna digitalna evropska platforma. To je zbirka orodij, ki so lahko zanimiva za svetovalce. Zbirka predstavlja izmenjavo dobrih nacionalnih in mednarodnih praks partnerjev projekta. Platforma je na razpolago vsem strokovnjakom s področja izobraževanja odraslih in poklicnega usmerjanja kot pomoč pri ugotavljanju, preverjanju in ocenjevanju temeljnih spretnosti nizko usposobljenih odraslih. Uporabnikom omogoča tudi nalaganje novih orodij, ki so se v njihovi praksi izkazala kot uporabna, kar nam zagotavlja, da zbirka nenehno raste, se dopolnjuje in posodablja.

Poleg orodij za ugotavljanje in vrednotenje temeljnih spretnosti odraslih s področja pismenosti ter matematične in digitalne spretnosti, je v njej tudi posebna sekcija, kjer so zbrana orodja za ugotavljanje in vrednotenje jezikovnih spretnosti odraslih. Ta orodja so namenjena predvsem odraslim, katerih materni jezik je različen od jezika okolja oz. države, v kateri živijo in delajo. Pomanjkljivo znanje
jezika lahko predstavlja za tujce veliko oviro pri vključevanju v družbo in iskanju zaposlitve, ocenjevanje znanja pa lahko zanje predstavlja spodbudo za intenzivnejše učenje jezika ter jim pomaga pri načrtovanju kariere.

Za lažjo uporabo so posamezna orodja na platformi zbrana v štirih ločenih
sekcijah.

●      Digitalne spretnosti
●      Jezikovne spretnosti
●      Pismenost
●      Matematične spretnosti

Prednost bo vzpostavitev spletnega foruma, kjer bodo svetovalci lahko izmenjali mnenja, razpravljali o vprašanjih in zagotavljali podporo pri uporabi orodij v podatkovni zbirki.

2       ODRASLI KOT SREDIŠČE POSTOPKA VREDNOTENJA

Da bi bil postopek vrednotenja čim bolj učinkovit in koristen, je ključnega pomena, da so v središču potrebe, cilji in motivi samih odraslih. V tem poglavju je najprej podan pregled značilnosti odraslih z nizko razvitimi temeljnimi zmožnostmi v Evropi, vključno z nekaterimi težavami in ovirami, s katerimi so se ti odrasli najverjetneje srečevali na svoji izobraževalni poti. V poglavju je nato opisanih nekaj različnih načinov, kako se lahko svetovalci pripravijo na postopek vrednotenja in tako pomagajo postaviti odrasle v središče.

PrevNext