Book Creator

A digitális oktatás fejlesztési lehetőségei a szakképzésben

by Balázs Méhész

Pages 2 and 3 of 20

Loading...
A digitális oktatás fejlesztési lehetőségei a szakképzésben” című projektünk célja a tanulókat fejlesztő XXI. századi oktatás, a tanulási és innovációs készségek fejlesztését elősegítő digitális megoldások, lehetőségek összegyűjtése, rendszerezése, kipróbálása és alkalmazása.

A 24 hónap alatt 5 találkozó keretében dolgozta fel a DSZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola és a Liceul Technologic „Constantin Brancusi” oktatóiból álló 18 fős munkacsoport a szakképzésben zajló kompetenciafejlesztés témaköreit a digitális oktatás szemszögéből. A találkozók témái voltak: digitális oktatás, motiváció, tehetséggondozás, felzárkóztatás, alapkompetenciák fejlesztése. A tematikus találkozók során az aktuális témakörhöz kapcsolódva gyűjtötték össze a humán, reál és szakmai munkacsoportok tagjai az iskolákban alkalmazott jógyakorlatokat.
A jógyakorlatok, a témaköröket feltáró előadások anyagai a projekt honlapján érhetőek el.

Loading...
Loading...
Loading...
A projekt facebook oldala:

Facebook/digitalisszakkepzes

Loading...
Digitális oktatás

 A 21. század tudásalapú társadalmában elengedhetetlenül fontos az úgynevezett informatikai írástudás, vagy újabb szóhasználattal a digitális írásbeliség.

A tudásalapú társadalom kritikus gondolkodást kíván meg tőlünk.

Elvárja, hogy:

• világosan, meggyőzően fejezzük ki mondanivalónkat,
• értően, az információkat kiszűrve olvassunk,
• alkalmasak legyünk a teammunkára,
• alkalmasak a komplex problémamegoldásra és a kreatív gondolkodásra.

Ezért az oktatás legfőbb célja az, hogy segítse a diákokat olyan intellektuális eszközök és tanulási stratégiák fejlesztésében, amelyek nélkülözhetetlenek a tudás megszerzéséhez, sőt annak bővítéséhez is egész életükön át.
(forrás: https://ofi.oh.gov.hu/tanulas-21-szazadban)

A 21. századi tanulás készségei:
kritikus gondolkodás,
kommunikáció,
kollaboráció,
kreativitás.

Jógyakorlatok:

Bemutatkozás anagramma használatával

A bemutatkozás játékos feldolgozásához jól használható az anagramma.

A wordwall.net használatával elkészíthető a tanulók keresztneveinek anagrammája. A tanóra előtt előkészített oldalt kivetítve a tanulók az osztály/csoport tanulóinak keresztneveit láthatják összekeveredve.
Annak a tanulónak kell bemutatkoznia, aki a nevét felismeri, helyesen kirakja az összekeveredett betűkből.
A bemutatkozás kezdete előtt célszerű a bemutatkozás szempontjait rögzíteni.

Szókereső összefoglaláshoz

Egy adott téma összefoglalásához biztosít játékos lehetőséget a szókereső rejtvény.

A learningapps.org használatával készíthetünk bármely témához szókereső rejtvényeket. A tanóra végi összefoglalást hatékonyan tudja segíteni ez a fajta játékos feladatmegoldás. Interaktív táblán is megoldható ez a feladat, illetve ki is nyomtathatók a rejtvények.
Ügyesebb tanulók körében egyfajta versenyhelyzetet is teremthet ez a tevékenység.
Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a játékos feladatok kiegészítői az oktató nevelő munkánknak, tehát bizonyos időközönként érdemes használni az újdonság varázásnak a megtartása végett.
A tanulói motiváció fejlesztési lehetőségei a digitális oktatásban

Cselekvéseink alapvető indítékai a késztetések, melyeket valamely szükséglet jelentkezése hoz létre. Ezeket a késztetéseket, melyek a szükségletet csillapító viselkedésre irányulnak, nevezzük motivációnak.
A motívum olyan pszichikus jelenség, amelynek kiemelt szerepe van a viselkedés irányának, módjának és kiváltódásának meghatározásában.

Belső motiváció (intrinsic vagy önjutalmazó motiváció) a cselekvőből, illetve a cselekvésből, az adott tevékenység élvezetéből származik. 

A külső motiváció (vagy extrinsic, eszköz jellegű motiváció) egy külső tényezőn alapul. Vagyis azért cselekszünk, hogy valamilyen jutalmat megszerezzünk, illetve büntetést elkerüljünk.

A belső motiváció egyértelműen felsőbbrendű a külső motivációhoz képest. Ugyanakkor van, amikor jobb híján, a belső motiváció hiányában csak a külső motiváció alkalmazható.

Jógyakorlatok

Online könyv készítése

A Book Creator - Love Learning - Book Creator app segítségével a diákokkal közösen, online készíthetünk könyveket, magazinokat, képregényeket. A digitális tér nyújtotta lehetőségeket kihasználva a szöveg és kép mellett egyéb audio-vizuális elemeket is elhelyezhetünk a könyvünkben.
Az így elkészült alkotások megoszthatóak az online felületeken, közösségi tereken. A közös online munka kiválóan használható projektfeladatok megoldásához, hiszen térben és időben kötetlenül tudnak a csapat tagjai a közös alkotáson dolgozni.

Videók szerkesztése

Az Edpuzzle platform videók szerkesztésére nyújt lehetőséget. A feldolgozni kívánt videót részekre bontva információkkal, kérdésekkel, feladatokkal lehet kiegészíteni az alkalmazást használva. A videó tetszőlegesen kiválasztott részlet(ek)hez hozzáadhatóak, megjegyzések, különböző tipusú kérdések vagy akár sajátmagunk által felvett hanganyag is.  Az így feldolgozott videó megtekintés során a megfelelő pillanatban megáll és megjelenik a beszúrt megjegyzés, kérdés stb. Majd miután a diák elvégezte a kapott feladatot (elolvasta / válaszolt / meghallgatta /eldöntötte), tovább nézheti a videót.Tehetséggondozás a szakképzésben

A tehetséget leíró teóriákból sokféle látott napvilágot, ma legáltalánosabban a Renzulli-féle az elfogadott.

Ez a modell négy összetevőjét emeli ki a tehetségnek:

átlag feletti általános képességek,
átlagot meghaladó speciális képességek,
kreativitás,
feladat iránti elkötelezettség.

Az átlag feletti általános képességek közé tartozik például a magas szintű elvont gondolkodás, fejlett anyanyelvi képességek, jó memória, hatékony
információfeldolgozási stratégiák stb. Ezek szerepe természetesen más és más az egyes speciális tehetség-területeken. A speciális képességek adják meg a jellegzetességét a tehetségnek. Ezekből sokféle van, a Gardner-féle csoportosítás általánosan elfogadott.
E szerint hétféle speciális képességcsoport különíthető el: nyelvi, zenei,
matematikai-logikai, vizuális-téri, testi-mozgásos, szociális-interperszonális,
intraperszonális. Ezek a speciális tehetségfejlesztéshez kiindulási alapként
szolgálnak.

PrevNext