Book Creator

Diktatur og demokrati

by Karianne Akse Foss-Amundsen

Cover

Comic Panel 1
Loading...
En bok av A-gruppen på Bergen Voksenopplæring
Loading...
Demokrati
og
diktatur
De-mo-kra-ti
Et de-mo-kra-ti

be-tyr at al-le som

har lov er med

å be-stem-me.


Et demokrati betyr at alle som har lov er med å bestemme.
Comic Panel 1
Et dik-ta-tur

be-tyr at

en per-son

be-stem-mer.


Et diktatur betyr at en person bestemmer.
Comic Panel 1
Dik-ta-tur
En lov for-tel-ler hva du

kan gjøre.


En lov for-tel-ler hva du

ikke kan gjøre.
Comic Panel 1
En lov
Comic Panel 1
Det er ikke lov å røy-ke

off-ent-lige steder.
Comic Panel 1
Det er ikke lov å

mob-be.
Comic Panel 1
Det er ikke lov å
kjøre for fort.
Comic Panel 1
Det er ikke lov

å stje-le.
NEI, NEI, UDI
I et de-mo-kra-ti er det lov å

pro-te-ste-re.


bil-det de-mon-stre-rer

Ny-gård skole mot UDI.


I et demokrati er det lov å protestere. På bildet demonstrerer Nygård skole mot UDI.
Comic Panel 1
PrevNext