Book Creator

Erasmus + KA101

by Strahinja Popovic

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Пројекат КА101
,,Иновативним методама до унапређења наставе и учења'‘

Project КА101
 ‘’Innovative methods for improving teaching and learning’’
The aim of this project is to improve the teaching process by developing teachers’ competences for using the concrete innovative methods in teaching, firstly organizing project- based classes and ‘flipped classroom’. The usage of these new methods would improve and enrich the teaching process itself. We would develop and improve students’ motivation for life based learning. Our teachers would be more motivated and their teaching would be improved. In that way we would eliminate things that are not good in the field of Teaching and learning. This field is recognized as the one that should be improved, based on the results we got after external evaluation, self-evaluation, according to our School development plan and the Teaching and professional council report. The results of ‘’SELFIE’’ project showed the need for developing digital competences of teachers and students. The usage of innovative methods and presentation of the results on the e-Twinning platform develop digital competences greatly.
Our aims are to establish a school in which usage of innovative methods, project-based learning, the activities with students, parents and local community will create better working conditions and improve students’ achievements.

Cilj ovog projekta je da unapredimo nastavni proces razvijanjem kompentencija nastavnika za upotrebu konkretnih inovativnih metoda u nastavi, što pre svega uključuje izvođenje projektno bazirane nastave i ,, izokrenute učionice“. Primenom novih metoda unapredili bi i obogatili nastavni proces, razvili i poboljšali motivaciju nastavnika, nastava bi bila
kvalitetnija, a učenici bi bili motivisaniji za celoživotno učenje. Samim tim, otklonili bismo manjkavosti u oblasti Nastava i učenje, a koja je prepoznata kao oblast koju treba unaprediti na osnovu rezultata eksternog vrednovanja, samovrednovanja, Školskog razvojnog plana i izveštaja stručnih veća. Rezultati projekta ,, SELFI“ pokazali su potrebu razvijanja digitalnih kompetencija nastavnika i učenika. Primenom inovativnih metoda i prikazom rezultata na eTwinning platformi razvijaju se digitalne kompetencije u velikoj meri. Naši ciljevi su da stvorimo školu u kojoj će se primenom inovativnih metoda rada, projektno bazirane nastave, zajedničkih aktivnosti sa učenicima, roditeljima i lokalnom zajednicom stvoriti bolji uslovi za postizanje boljih rezultata učenika.
By participating in this project and through usage of the innovative methods and project based activities, the participants will learn how to:
-Manage the classroom activities by developing rules with logic outcomes
-Motivate students and teach them to self reflect their behavior
-Use clear instructions , organize pair and group work effectively through group activities
-Organize and plan implementing the innovative method ,,flipped classroom”
-Implement project –based activities which will result by producing students’ works and using different WEB tools
-Develop students’ portfolios, check lists and other models for self-evaluation
-Lead the workshops, interactive projects and exchange good praxis with colleagues
We expect that this project participation will gain us the influence on the local community. Furthermore, fulfilling the
project aims will help us overcome the problems with students’ leaving school and moving people from villages to towns.
Dissemination of experiences and knowledge gained on these courses will influence the community in general.
Učešćem u ovom projektu kroz primenu inovativnih metoda i projektne aktivnosti, učesnici će:
- efikasno upravljati radom u učionici uspostavljanjem pravila sa logičnim ishodim;
- motivisati učenike i naučiti ih da vrše samorefleksiju njihovog ponašanja;
- uspostaviti jasne instrukcije, efikasno organizovati rad u paru i grupni rada kroz saradnički odnos učenika;
- organizovati I planirati primenu inovativne metode ,,izokrenute učionice”;
- Implementiraće projektne aktivnosti koje će rezultirati izradom učeničkih radova korišćenjem različitih WEB alata;
- biti osposobljeni za izradu učeničkih portfolija, ček lista I drugih oblika za samoevaluaciju;
- vodiće radionice, interaktivne projekate i razmenjivati dobre prakse sa kolegama;
Očekujemo da učešćem u projektu izvršimo uticaj na lokalnu zajednicu i ostavarivanjem ciljeva projekta doprinesemo
sprečavanju smanjenja broja učenika i migracije ljudi iz sela u grad.
Širenje i prenošenje iskustava i stečenog znanja sa pohađanih kurseva ostvariće uticaj i na širu lokalnu zajednicu.
Pripremene aktivnosti
Preparation activities
Project team meetings
Sastanci projektnog tima
PrevNext